Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Friday, 29 June 2012

Pedagogi: Strategi, pendekatan, kaedah dan teknik


Istilah pendekatan, kaedah dan teknik merupakan tiga istilah yang sering mengelirukan kebanyakan orang sama ada dari kalangan guru terlatih mahupun pelatih guru. Kekeliruan ini timbul disebabkan beberapa istilah lain yang digunakan secara bersama untuk pendekatan, kaedah dan teknik. Lebih mengelirukan lagi apabila istilah itu juga digunakan untuk menjelaskan strategi. Contohnya, terdapat penggunaan deduktif dan induktif untuk strategi, pendekatan dan kaedah. Begitu juga, kita akan terjumpa pendekatan penyelesaian masalah dan kaedah penyelesaian masalah. Banyak definisi mengenai istilah satragei, pendekatan, kaedah dan teknik telah dikemukakan, namun masih sukar untuk didiskriminasikan antara satu dengan lain.

Pendekatan merupakan atau menggambarkan asas falsafah atau kepercayaan mengenai sesuatu perkara yang menjadi pegangan. Ia merupakan satu set andaian atau pandangan yang dipegang, contohnya, teori pembelajaran. Untuk mengajar satu-satu topik tertentu, akan ada beberapa pendekatan yang boleh digunakan, bergantung kepada asas teori yang membentuk pendekatan tersebut. Contohnya, pendekatan deduktif berpegang kepada asas kerangka teori stigma oleh Erving Goffman (1963) atau kerangka teori modal sosial oleh Pierre Bourdieu (1962) serta pembentukan hipotesis.

Kaedah pula lebih merupakan cara bagaimana melakukan sesuatu (aktiviti pengajaran atau pembelajaran) secara sistematik yang menggambarkan langkah-langkah yang disusun secara logik. Contohnya, kaedah deduktif bermula dengan proses menyampaikan idea umum atau konsep keseluruhan dan diikuti oleh maklumat spesifik seperti contoh-contoh yang dapat memantapkan pemahaman murid tentang konsep berkenaan.  

Teknik adalah prosedur yang telah didefinisikan dengan lebih jelas dan digunakan untuk melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti. Terdapat lebih daripada satu teknik boleh digunakan untuk melaksanakan kaedah deduktif. Contohnya, guru memulakan pengajaran dengan menggunakan teknik penjelasan konsep dan diikuti dengan sumbangsaran contoh-contoh spesifik. Mungkin juga guru boleh memulakan denga  teknik gambaran dan untuk mengemukakan contoh, guru menggunakan teknik penyoalan atau soal jawab.  

Jika dilihat dengan lebih teliti, pilihan susunan pendekatan, kaedah dan teknik di atas merupakan satu strategi iaitu kerangka perancangan yang direka bentuk untuk mencapai matlamat khusus pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya peranan yang lebih aktif dimainkan oleh guru seperti penjelasan konsep, pemberian contoh, refleksi dan rumusan dilakukan oleh guru, maka strateginya adalah lebih berbentuk strategi pengajaran langsung / terus atau strategi tumpuan guru. Sebaliknya jika banyak melibatkan diskusi dan sumbangsaran, maka strategi yang digunakan adalah strategi pengajaran interaktif. Begitu juga, bagi seorang guru konstruktivis, ia akan memilih strategi yang lebih berpusatkan murid seperti strategi pembelajaran individu.

Walau apa pun kesemua istilah tersebut seharusnya tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan kerja mengikut konteks dan ‘maknanya’ kepada pengguna (guru). Masalah besarnya ialah pemahaman maksud dan definisi istilah tersebut seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan apabila dikaitkan dengan tujuan menjawab soalan peperiksaan. Istilah ‘guidance’ contohnya telah diterjemahkan kepada ‘panduan’ dan ‘bimbingan’. Dalam amalan seharian, guru boleh saja memilih istilah ‘panduan’. Dalam situasi lain, mungkin guru memilih istilah ‘bimbingan’. Percanggahan penggunaan lazimnya dikemukakan oleh tokoh berlainan mazhab (school of thought). Dalam Islam, kelainan mazhab bukan perkara masalah pokok sekiranya tidak bercanggahan dari sudut aqidah. Begitu juga dengan sesetengah istilah pendidikan, sekiranya tidak bertentangan dan tidak menyebabkan gangguan kepada proses pengajaran dan pembelajaran, malah saling membantu dalam pemahaman, maka tidak perlu dipertikaikan.

Thursday, 28 June 2012

Pedagogi: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi Pengajaran Secara Terus / Langsung (Direct Instruction / direct teaching)

Pengajaran secara terus / langsung merupakan pendekatan berpusatkan guru. Strategi pengajaran ini sangat berkesan apabila matlamat guru adalah untuk:
·         Memberikan atau menyampaikan maklumat
·         Mengajarkan prosedur (SOP)
·         Membina kemahiran langkah demi langkah

Strategi pengajaran secara terus / langsung melibatkan kaedah-kaedah berikut:
·         Demonstrasi
·         Penyoalan didaktik
·         Latih tubi
·         Pengajaran eksplisit
·         Kuliah masteri
·         Panduan dan bimbingan bacaan, mendengar dan pemerhatian
·         Gambaran keseluruhan berstruktur

Kebaikan

Sekiranya digunakan dengan bijak, strategi pengajaran secara terus / langsung membolehkan guru menyampaikan ilmu pengetahuan atau maklumat yang kompleks mengikut tahap keupayaan murid. Melalui strategi ini juga guru akan berupaya untuk menyampaikan maklumat yang tidak sedia ada (not readily available) untuk membolehkan murid mengaksesnya walau dengan apa cara pun. Ia juga merupakan strategi pengajaran yang baik untuk membolehkan guru meningkatkan keghairahan murid untuk mata pelajaran berkenaan serta meningkatkan minat murid. Guru boleh menggunakan strategi pengajaran secara terus / langsung untuk membolehkan murid menunpukan perhatian kepada isi kandungan pelajaran yang relevan agar dapat membantu murid mengaitkan maklumat baru dengan maklumat sedia ada atau dengan pengalaman lalu.

Kelemahan

Salah satu kelemahan utama strategi pengajaran secara langsung ialah penyalahgunaan strategi tersebut: ramai guru gagal untuk menyedari sepenuhnya tentang batasan strategi pengajaran secara terus atau secara langsung ini. Guru perlu akui bahawa keupayaan pengajaran secara terus / langsung sebenarnya terbatas untuk membolehkan murid  mengembangkan sepenuhnya keupayaan mereka untuk berfikir secara kritikal serta membataskan keupayaan murid untuk belajar atau bekerja dalam kumpulan. Oleh itu, pengajaran secara terus / langsung hanya boleh dilihat dan diterima sebagai salah satu strategi yang boleh digunakan oleh guru ketika mengajar.

Strategi Pengajaran Tidak Langsung (Indirect Instruction / Indirect teaching)

Bertentangan dengan strategi pengajaran secara langsung, pengajaran tidak langsung lebih bersifat tumpuan murid, walaupun kedua-dua strategi pengajaran tersebut (langsung dan tidak langsung) merupakan dua strategi yang saling melengkapi antara satu dengan lain.

Strategi pengajaran tidak langsung memerlukan penglibatan yang tinggi dari kalangan murid semasa membuat pemerhatian, penyiasatan, menghasilkan inferens daripada data atau membentuk hipotesis. Strategi pengajaran tidak langsung mengambil kira minat dan rasa ingin tahu murid yang akan menggalakkan mereka untuk menjana alternative atau untuk menyelesaikan masalah. Peranan guru beralih daripada pengajar / pengarah kepada fasilitator, pemberi sokongan dan menjadi sumber rujukan. Guru akan menyusun serta mengatur persekitaran pembelajaran dengan menyediakan peluang untuk penglibatan murid, dan apabila dirasakan sesuai, akan memberikan maklum balas kepada murid semasa mereka melakukan inkuiri (Martin, 1983).

Strategi pengajaran tidak langsung merupakan strategi berpusatkan pembelajaran yang akan menggalakkan penglibatan murid dalam proses pembelajaran. Dengan demikian strategi pengajaran tidak mlangsung ini dapat menggalakkan pemahaman pembelajaran yang sebenar-benarnya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terlibat adalah seperti berikut:
·         Kajian kes
·         Prosedur cloze
·         Pencapaian konsep
·         Pembentukan konsep
·         Pemetaan konsep
·         Inkuiri
·         Penyelesaian masalah
·         Mencari makna
·         Pembelajaran reflektif

Kebaikan

Strategi pengajaran tidak langsung membolehkan murid terlibat secara aktif dalam pelajaran mereka. Proses dan aktiviti pembelajaran dilaksanakan oleh murid dan bukan dipaksakan ke atas murid. Guru berperanan sebagai pemudahcara atau fasilitator. Strategi pengajaran tidak langsung dapat menggalakkan kreativiti dan membantu murid membina kemahiran menyelesaikan masalah. Pembelajarn yang berasaskan sumber ini membolehkan berlaku pengalaman pembelajaran secara lebih mendalam dan luas.

Kelemahan

Strategi pengajaran secara tidak langsung lebih bersifat tumpuan pembhelajaran. Oleh yang demikian, tempoh untuk berlaku pembelajaran yang optima akan mengambil masa yang panjang jika dibandingkan dengan pengajaran secara langsung. Sebagai fasilitator, guru perlu berupaya untuk mengawal pembelajaran murid-muridnya, dan ini mungkin boleh menyebabkan rasa ketidakselesaan di kalangan murid. Selain itu, lebih banyak cabaran akan dihadapi semasa pelaksaannya untuk membolehkan murid mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.


Strategi Pengajaran Pembelajaran Melalui Pengalaman (Experiential Learning)

Pengajaran pembelajaran melalui pengalaman merupakan pengajaran pembelajaran konstruktivis di mana murid menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif. Strategi pengajaran pembelajaran melalui pengalaman boleh melibatkan salah satu atau beberapa kaedah seperti berikut:
·         Ujikaji (eksperimen)
·         Pemerhatian lapang
·         Lawatan
·         Gambaran berfokus
·         Permainan
·         Pembinaan model
·         Main peranan
·         Simulasi
·         Tinjauan

Kebaikan

Murid lebih bersedia untuk memahami apa yang mereka pelajari. Oleh itu mereka akan dapat mengekalkan ingatan tentang pelajaran dalam jangka waktu yang lebih lama. Pengalaman secara hands-on dan minds-on akan dapat memotivasikan murid untuk terus belajar. Strategi ini amat sesuai untuk topik-topik yang melibatkan pembelajaran amali seperti ibadah khusus (besuci, solat dan sebagainya) serta muamalat.

Kelemahan

Strategi Pembelajaran Melalui Pengalaman  merupakan satu strategi yang memakan masa dan melibatkan sumber pembelajaran yang agak pelbagai dan banyak. Seringkali melibatkan usaha yang lebih pada pihak guru seperti membuat persediaan untuk simulasi, ujikaji, lawatan dan sebagainya. Walau agaimanapun, impak pembelajaran melalui pengalaman ke atas pendidikan menyebabkan ia menjadi salah satu strategi yang menjadi pilihan guru.

Strategi Pembelajaran Sendirian / Individu (Independent / Individual Study)

Strategi pembelajaran secara sendiri ini melibatkan murid akan merancang pembelajarannya sendiri di bawah bimbingan guru mata pelajaran atau ibu bapa (di rumah). Strategi ini lazim digunakan oleh murid ketika akan menduduki peperiksaan pertengahan atau akhir semester dan ketika membuat persediaan untuk menduduki peperiksaan awam. Biasanya hanya melibatkan kelas-kelas yang akan menduduki peperiksaan penting seperti UPSR, PMR atau SPM dan hanya dilaksanakan setelah sukatan pelajaran dapat diselesaikan lebih awal. Antara kaedah yang digunakan dalam strategi ini adalah:
·         Soalan-soalan tugasan
·         Pengajaran berbantukan komputer
·         Pelajaran koresponden
·         Penulisan esei (menjawab soalan latihan)
·         Kerja rumah
·         Pakej aktiviti pembelajaran (modul pembelajaran)
·         Kontrak pembelajaran
·         Projek penyelidikan

Strategi pembelajaran sendirian merupakan strategi pengajaran yang penting kerana ia direkabentuk untuk menggalakkan mempunyai kemampuan diri serta memperolehi kemahiran pembelajaran sepanjang hayat.

Kebaikan

Murid yang terlibat dalam penggunaan strategi ini lazimnya merupakan murid yang bermotivasi tinggi disebabkan mereka mempunyai peluang untuk meneroka dengan lebih mendalam tajuk-tajuk yang mereka minati. Murid akan mampu untuk memperkukuhkan kekuatan yang ada tentang topic berkenaan di samping memperbaiki kelemahan tertentu yang berkaitan. Strategi ini berguna di dalam kelas yang terdapat perbezaan keupayaan, kemahiran dan penguasaan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan ketara (contohnya di dalam kelas inklusif yang terdiri daripada murid berkebolehan tinggi, lembam, autistik dan ADHD- lihat bab 7: Pengurusan Bilik Darjah Melibatkan Murid Berkeperluan Khas dalam buku Pengurusan Bilik Darjah & Tingkahlaku tulisan Akhiar Pardi dan Shamsina Shamsuddin, terbitan Freemind Horizons).

Kelemahan

Untuk memastikan strategi pembelajaran sendiri dapat dilaksanakan dengan haik dan berkesan, murid perlu mempunyai kematangan dan kebolehan untuk bekerja di bawah pengawasan dan penyeliaan guru. Strategi pembelajaran secara sendiri atau individu akan lebih berkesan sekiranya guru dapat membuat penilaian secara tepat tentang kebolehan murid-muridnya untuk melaksanakan tanggungjawab belajar di samping berupaya untuk membantu dan mebimbing murid menstrukturkan tugas serta projek sesuai dengan tahap kesukaran untuk setiap individu murid.

Strategi Pengajaran Interaktif (Interactive Instruction)
Strategi pengajaran interaktif melibatkan kaedah-kaedah berikut:
·         Sumbangsaran
·         Kitaran ilmu pengetahuan
·         Kumpulan pembelajaran koperatif
·         Perdebatan / perbahasan
·         Diskusi / dialog
·         Temubual
·         Kumpulan makmal
·         Panel dan forum
·         Amalan kumpulan rakan sebaya (peer coaching)
·         Penyelesaian masalah
·         Main peranan
·         Kumpulan tutorial

Kebaikan

Strategi ini memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan rakan sebaya, pakar serta guru (More Knowledgeable Others) ndengan tujuan untuk menambahbaik kemahiran bersosial di samping mengakses maklumat serta menstruktur respons yang efektif kepada maklumat yang diperolehi. Interaksi yang berlaku lazimnya dapat memotivasikan murid. Peluang untuk berinteraksi dengan orang lain akan dapat memperluaskan pengalaman pendidikan mereka dan dapat membawa mereka menjangkau melewati batasan bilik darjah tradisional, ilmu pengetahuan, kemahiran-kemahiran serta guru-guru secara individu.

Kelemahan

Cabaran menggunakan strategi pengajaran interaktif ialah kejayaan serta kaedah-kaedahnya bergantung kepada kepakaran guru ketika menstruktur dan membina / membentuk kumpulan dinamik.

Selain daripada lima strategi pengajaran dan pembelaaran di atas, terdapat beberapa strategi yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan seperti strategi pembelajaran berfikrah, strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran aktif dan sebagainya. Terdapat juga tokoh pendidikan yang mengemukakan strategi berdasarkan kepada orientasi pengajaran dan pembelajaran seperti strategi berpusatkan guru, strategi berpusatkan murid, strategi berpusatkan bahan dan strategi berpusatkan tugas. Jika diperhatikan secara terperinci, strategi-strategi ini telah termasuk ke dalam salah satu daripada lima strategi yang dinyatakan di atas. Penggunaan beberapa istilah yang bertindanan antara satu dengan lain, kadangkala boleh mengelirukan. Apa yang penting ialah keupayaan guru untuk merancang dan melaksanakan apa juga strategi (termasuk yang dibina sendiri) secara berkesan dan berupaya untuk mengoptimumkan pembelajaran.    


Strategi berpusatkan guru


Ditulis dengan menggunakan perkataan lain, strategi berpusatkan guru adalah strategi pengajran langsung (direct instruction) seperti yang telah saya kemukakan sebelum ini / di atas. Berdasarkan strategi ini, guru memainkan peranan aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran manakala murid pula berperanan untuk menerima pengajaran secara pasif. Strategi tradisional ini meletakkan guru sebagai pakar dalam mata pelajaran yang diajarnya dan menjadi sumber utama ilmu pengetahuan. Oleh itu, tujuan pembelajaran adalah untuk mendapatkan maklumat yang telah ditetapkan kepada murid. Murid sekadar mengulangi serta mencurahkan kembali apa yang telah diajarkan kepada mereka. Kaedah yang digunakan di bawah strategi ini sama dengan kaedah strategi pengajaran langsung.

Berdasarkan strategi berpusatkan guru:

 • Tujuan murid belajar adalah untuk mencapai objektif kurikulum untuk membolehkan mereka berfikir secara kritikal
 • Murid menyempurnakan aktiviti yang telah ditentukan oleh guru untuk mencapai kejayaan akademik
 • Murid bertindak balas kepada jangkaan-jangkaan positif yang ditetapkan oleh guru dalam proses ansur maju melalui aktiviti yang telah ditetapkan.
 • Murid diberikan motivasi ekstrinsik seperti ganjaran atau gred penilaian yang akan memotivasikan mereka untuk memahami maklumat serta menunjukkan kefahaman tentang konsep yang telah diajarkan.
 • Hasil kerja murid dinilai oleh guru.

Untuk melaksanakan strategi berpusatkan guru, murid terlebih dahulu diajarkan perkara-perkara asas sebelum diajarkan konsep yang baru.  Contohnya, untuk membolehkan murid memahami konsep wudhu’ mereka perlu terlebih dahulu diajarkan tentang taharah (bersuci) serta jenis-jenis air yang digunakan untuk membolehkan bersuci.Strategi berpusatkan murid

Sekiranya strategi berpusatkan guru adalah strategi pengajaran secara langsung, maka strategi berpusatkan murid pula adalah strategi pengajaran tidak langsung. Tidak seperti strategi berpusatkan guru, untuk strategi berpusatkan murid, peranan guru beralih daripada pengajar kepada pemudahcara atau fasilitator. Murid terlibat aktif (berfikir, mencari maklumat, merumus, membentang, menilai, berkolaborasi serta membuat refleksi pembelajaran) dalam proses pembelajaran. Murid akan membina kefahaman dengan menggunakan sumber yang telah disediakan sebagai perancah (scaffolding) secara hands-on dan minds-on dan bekerja secara koperatif dan kolaboratif dengan rakan atau orang lain. Penekanan sedemikian membuatkan murid dapat melaksanakan pembelajaran terarah kendiri serta mengikut kadar kendiri.

Untuk melaksanakan strategi berpusatkan murid, perhatian perlu diberikan kepada perkara-perkara berikut:

 • Apa yang murid ingin tahu tentang sesuatu topik atau konsep
 • Guru perlu mengambilkira tentang keperluan indivdu murid seperti keperluan inyelektual dan emosi.
 • Keperluan sosial murid: kolaborasi, komunikasi, penerimaan rakan sebaya

Kaedah yang boleh digunakan di bawah strategi berpusatkan murid ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan dalam melaksanakan strategi pembelajaran secara tidak langsung (indirect teaching / indirect instruction) di atas.

Aplikasi strategi berpusatkan murid tidak bermakna murid akan menentukan apa yang mereka ingin pelajari atau lakukan. Seringkali strategi ini diinterpretasikan dengan murid memilih tajuk, kaedah dan aktiviti mereka sendiri. Strategi berpusatkan murid sepatut meletakkan murid sebagai tumpuan pembelajaran (contohnya, aplikasi kaedah berasaskan inkuiri). Peranan guru adalah sebagai fasilitator yang aktif untuk memudahcara pembelajaran yang akan membawa kepada pengalaman yang bermakna kepada murid, bukan sebagai fasilitator yang hanya duduk di meja guru dan menantikan murid mendatanginya.

Lea dan rakan-rakan (2003) telah membuat rumusan tentang strategi pemusatan murid daripada beberapa sumber seperti berikut:

 1. Pembelajaran lebih bersifat aktif dan bukan pasif
 2. Penekanan kepada pembelajaran dan pemahaman yang lebih mendalam
 3. Meningkatkan tangungjawab murid
 4. Meningkatkan autonomi murid
 5. Saling bergantung antara guru dan murid
 6. Saling menghormati antara guru dan murid
 7. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran refleksif untuk guru dan muridStrategi berpusatkan bahan

Strategi berpusatkan bahan menekankan penggunaan bahan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Guru terlebih dahulu perlu memastikan bahan yang akan digunakan di dalam kelas merupakan bahan yang relevan, kemas kini dan boleh berfungsi. Penggunaan bahan dapat membantu memudahkan pemahaman murid sekiranya digunakan secara betul dan berkesan. Pengajaran boleh dilakasanakan dalam kumpulan pembelajaran koperatif, sekiranya bilangan bahan tidak mencukupi, dan murid akan menggunakan bahan untuk meneroka maklumat secara inkuiri.

Strategi berpusatkan bahan merupakan strategi yang paling kurang digunakan oleh guru disebabkan isu bahan-bahan yang lazimnya kurang mencukupi dan tidak pelbagai. Peralatan teknologi lazimnya adalah sangat terbatas bilangannya untuk membolehkan guru dan murid menggunakannya secara berkesan. Meskipun telah masuk era abad ke 21 di mana teknologi ICT telah mula diperkenalkan di sekolah, dan bahan-bahan pelajaran boleh diakses melalui Internet dan jalur lebar, namun bagi kebanyakan sekolah, bilangan komputer dan akses Internet menjadi masalah.
 
Strategi berpusatkan tugas

Menurut Merill (2002), pembelajaran akan meningkat apabila murid terlibat dalam melaksanakan tugas atau aktiviti pembelajaran termasuk demonstrasi atau aplikasi kemahiran-kemahiran belajar tertentu. Strategi berpusatkan tugas ini akan dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya murid terlibat sepenuhnya dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Sesebuah tugas yang kompleks memerlukan murid mengaplikasikan pelbagai maklumat dan kemahiran (gagne dan Merill, 1990). Apabila guru memilih strategi berpusatkan tugas, guru perlu memastikan bahawa tugas itu diberi mengikut tahap iaitu bermula dengan aplikasi kemahiran serta maklumat asas. Setelah murid memperolehi kemahairan yang mencukupi barulah tugasan yang lebih kompleks diberikan.

Merill telah mengemukakan prinsip pertama pengajaran yang merupakan prinsip-prinsip yang saling berkaitan dan akan dapat meningkatkan pembelajaran murid iaitu prinsip berpusatkan tugas,  pengaktifan, demonstrasi, aplikasi dan integrasi. 
 
 
 
Berdasarkan prinsip pertama pengajaran, Merill telah mengemukakan strategi pengajaran berasaskan tugas seperti dalam gambar rajah di bawah.
 Kaedah untuk PAI dan jQaf

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam dan jQaf, terdapat kaedah-kaedah tertentu serta khusus untuk aspek atau topik tertentu sahaja seperti yang telah dikemukakan oleh para ulamak seperti Ibnu Khaldun, Al Ghazali, As’ad Hummam, Dachlan Salim Zarkasyi dan sebagainya. Sila lihat artikel Beberapa Kaedah Pengajaran Ibadah, Kaedah Pengajaran Aqidah, Kaedah Pengajaran Sirah, Kaedah PengajaranAl Quran serta perincian beberapa kaedah yang boleh didapati di dalam blog ini. Lihat juga jenis-jenis strategi di http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-strategi-pembelajaran.html


Tuesday, 26 June 2012

Pedagogi: Konsep Strategi Pengajaran


Strategi pengajaran pula merupakan aplikasi kaedah-kaedah pilihan yang bersesuaian dan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan penyampaian dan turutan pengajaran dapat membantu murid / pelajar untuk belajar. 

Berkesan pula merupakan istilah yang menunjukkan peningkatan pencapaian apabila sesuatu strategi pengajaran digunakan. Sesuatu strategi itu dikenalpasti melalui kajian saintifik menggunakan prosedur dan panduan-panduan penyelidikan serta dapat memberi keyakinan tentang hasil yang akan diperolehi. Beberapa kajian ekoran akan dibuat bagi setiap strategi yang ada dengan menggunakan saiz sampel yang bersesuaian, penggunaan rawatan serta kumpulan kawalan dengan tujuan untuk dibuat generalisasi ke atas kumpulan sasaran. Hasil segala kajian ini akan meningkatkan keyakinan guru untuk mengaplikasikannya di dalam bilik darjah.
Apabila seseorang guru merancang sesuatu strategi pengajaran (sama ada dengan menggunakan strategi yang telah dikemukakan oleh pakar pendidikan dan penyelidik atau dengan menghasilkan strategi sendiri), guru berkenaan perlu mengambilkira pendekatan, kaedah serta teknik, selain menimbangkan teori pembelajaran yang akan dijadikan asas dalam perancangan.

Pedagogi: Konsep Strategi Pembelajaran


Mata pelajaran Pendidikan Islam adalah mata pelajaran yang melibatkan aqidah dan sistem kepercayaan (rukun iman) serta sifat kontennya menjadi “teras kehidupan”/ “core of living” (amalan hidup berterusan dari kehidupan di dunia membawa ke akhirat –kehidupan sebenar dan bukan sekadar “life after death” seperti yang difahamkan oleh kebanyakan fahaman beragama tetapi “a continuous life in spiritual form” kerana kehidupan kerohanian tetap ada sama ada dalam kehidupan di dunia atau di alam akhirat). Oleh itu pengajarannya bermaksud menyediakan manusia dengan nilai-nilai kehidupan yang membawa kepada kesejahteraan lima dimensi: spiritual, fizikal, intelek, emosi dan sosial. Kelima-lima dimensi ini dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang dipegang. Meskipun sistem kepercayaan yang berhubung kait dengan ketuhanan ini merupakan hidayah Tuhan (Allah), pembentukan sistem ini bermula dengan iqra’ atau pembacaan (pembelajaran). Guru yang mengajar mata pelajaran ini perlu berpegang kepada nilai-nilai kesejahteraan sejagat (universal values in humanity / universal law atau sunnatullah) dan perlu direalisasikan dalam pengajaran untuk mengelakkan daripada berlaku “living contradiction” serta mengelakkan hipokrit.  


Sebagai guru profesional, apa juga yang dilakukan perlu mempunyai asas sokongan yang kuat, kukuh, benar dan betul tentang konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran. Diperturunkan di sini beberapa perkara yang perlu dibuat pertimbangan sebelum mula mengajar. Strategi pembelajaran 

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani stratogos yang bererti keseluruhan usaha termasuk perancangan, kaedah dan teknik yang digunakan untuk mencapai hasil yang maksimum. Strategi merupakan rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan (Kamus Dewan, 1998). Ringkasnya, strategi bolehlah dimaksudkan sebagai garis panduan utama untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam konteks pendidikan, garis panduan tersebut merujuk kepada garis panduan pengajaran dan pembelajaran.


Strategi pembelajaran digunakan oleh murid untuk membantu mereka memahami maklumat yang dipelajari dan untuk tujuan menyelesaikan masalah. Strategi pengajaran yang digunakan oleh guru akan menentukan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran. Strategi pengajaran selalunya berkait rapat dengan keperluan dan minat murid untuk meningkatkan pembelajaran dengan berdasarkan kepada pelbagai gaya pembelajaran (Ekwensi, Moranski, &Townsend-Sweet, 2006).


Menurut Weinstein & Mayer, 1986, (dalam Chamot & O Malley, 1994), strategi pembelajaran didefinisikan sebagai pemikiran dan aktiviti yang membantu untuk meningkatkan pembelajaran dan pencapaian murid. Idea asasnya ialah murid akan mempelajari isi kandungan (konten) dan bahasa dengan lebih efektif apabila menggunakan stratregi pembelajaran.


Nisbet dan Shucksmith (1986) mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai proses yang menjadi dasar pelaksanaan tugas berfikir. Strategi bukan sekadar turutan atau pengumpulan kemahiran tetapi melewati rangkaian atau rutin yang menyokong manual pengajian. Strategi berorientasikan matlamat tetapi tidak selalu pula dilaksanakan secara sedar atau bebas. Pelaksanaan strategi m ungkin mengambil masa yang agak lama atau terlalu cepat sehingga seseorang itu tidak sedar bahawa ia telah pun menggunakan strategi, dan tidak pula berupaya untuk mengingat kembali. Strategi pembelajaran bergerak ke arah pendekatan metakognisi yang menunjukkan terhadapatnya hirarki strategi yang dikaitkan dengan metakognisi atau pengetahuan mengenai proses mental seseorang. Ini  bermakna penggunaan istilah stratetegi pembelajaran adalah tidak sama dari aspek penggunaannya serta perolehannya.


Masters, Mori dan Mori (1993) lebih cenderung menggunakan istilah strategi kognitif daripada istilah strategi pembelajaran. Mereka menggunakan definisi yang digunakan oleh Alley dan Deshler (1979) iaitu strategi kognitif merupakan teknik, prinsip atau peraturan yang memudahkan perolehan, manipulasi, integrasi, penyimpanan dan pengeluaran semula maklumat merentas situasi dan seting. Menurut Masters, Mori dan Mori lagi, strategi kognitif merupakan bahagian yang penting dalam proses memperolehi ilmu pengetahuan, termasuk kemahiran membaca, menulis, mengira, bertutur, mencatat nota, menyoal, menguasai kosa kata, pengurusan masa, mentaakul, menyelesaikan masalah dan mengingat serta menghafal.


Daripada kesemua definisi yang telah dikemukakan oleh para penyelidik seperti di atas, boleh dirumuskan bahawa strategi pembelajaran merupakan tindakan yang diambil oleh murid / pelajar untuk membantu dirinya belajar dengan lebih berkesan.


Jika diperhatikan, dalam tulisan ini saya lebih menitikberatkan strategi pembelajaran dan bukan strategi pengajaran (dan saya tidak menafikan kepentingannya) kerana tumpuan pendidikan Abad 21 telah beranjak daripada pengajaran (teaching) kepada pembelajaran (learning). Guru, pada masa yang sama, dituntut untuk berperanan sebagai pelajar dalam konteks perkembangan profesionalisme dirinya.


Chamot dan O’Malley (1994) telah menegaskan tentang kepentingan strategi pembelajaran atas sebab-sebab berikut:

1.    Strategi merupakan proses dinamik yang menjadi asas kepada pembelajaran

2.    Murid aktif adalh lebih baik daripada murid pasif

3.    Strategi boleh dipelajari

4.    Pembelajaran bahasa akademik akan menjadi lebih berkesan dengan strategi pembelajaran

5.    Strategi pembelajaran memindahkan tugas-tugas baru (Learning strategies transfer to new tasks).


Chamot dan rakan-rakan (1999) menjelaskan bahawa semua strategi pembelajaran menunjuk kepada asas proses metakognisi termasuk perancangan, pemantauan, penyelesaian masalah dan penilaian.

·        
     Strategi perancangan akan dapat membantu murid / pelajar untuk terus berkembang dengan berfikir dahulu sebelum bertindak termasuklah penetapan matlamat, perhatian yang terarah (directed attention), mengaktifkan pengetahuan sedia ada, menjangka, merancang penyusunan / pengorganisasian dan pengurusan kendiri. 

·        
   Strategi pemantauan pula akan menggalakkan murid untuk mengukur sejauh mana pencapaian / kejayaan mereka semasa melaksanakan / menyelesaikan sesuatu tugas pembelajaran. Contoh strategi pemantauan termasuklah perhatian secara selektif, penyoalan kendiri, memperibadikan (personalizing), mencatat nota, penggunaan imageri dan percakapan kendiri (self-talk).

·   
     Strategi penyelesaian masalah merupakan strategi yang dapat membantu murid ketika menghadapi kesukaran-kesukaran melaksanakan tugas pembelajaran. Termasuk dalam strategi penyelesaian masalah ialah melakukan inferens, menukar, bertanyakan soalan untuk mendapatkan penjelasan dan menggunakan pelbagai sumber.

·        
      Strategi penilaian akan menggalakkan murid melakukan refleksi untuk mengesan sebaik mana tugas pembelajaran telah dilaksanakan. Contoh strategi penilaian mengesahkan ramalan, membuat rumusan, menyemak matlamat dan menilai diri serta strategi yang digunakan. 


Strategi tambahan seperti membayangkan dengan menggunakan kata kunci, mengumpul atau mengkalsifikasi, menggunakan perkataan bahasa lain yang mempunyai sama makna (cognates) seperti dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Arab (contohnya; niat, zakat dan sebagainya), akan dapat membantu pelajar mengingat kosa kata serta maklumat berkaitan yang lain.


Mengapa menggunakan strategi pembelajaran?

Daripada penerangan di atas, kita telah pun jelas tentang maksud strategi pembelajaran.  Seterusnya adalah berfaedah sekiranya kita tahu mengapa perlu menggunakan strategi pembelajaran (tanpa meninggalkan strategi pengajaran).


Menurut Weinstein dan Mayer (dalam Wittrock, 1986) pengajaran yang baik  melibatkan pengajaran bagaimana cara murid belajar, bagaimana mereka mengingat dan bagaimana memotivasikan diri sendiri. Pengajaran begini lebih menepati konsep pembelajaran sepanjang hayat kerana guru akan mengajar murid-muridnya tentang strategi pembelajaran yang boleh dan akan digunakan untuk sepanjang hayatnya. Dengan membantu pelajar membina atau membentuk cara yang berkesan untuk mengendalikan pelbagai maklumat yang boleh diperolehi daripada persekitaran serta dengan membantu proses pemikiran mereka, menjadi matlamat utama sistem pendidikan pada masa kini.  


Menurut Strichart dan Mangrum (1993), untuk membolehkan pembelajaran berlaku, murid / pelajar perlu mengingat maklumat yang baru diperolehi agar mereka boleh menggunakan makluma tersebut apabila diperlukan. Maklumat yang tidak diingati sebenarnya tidak mempunyai nilai kepada murid / pelajar ketika mereka mengendalikan keperluan semasa di dalam atau di luar sekolah.  


Disebabkan adalah mustahil untuk murid / pelajar mengingati kesemua maklumat yang boleh diperolehi, maka adalah baik sekiranya guru dapat mengajar mereka menguasai kemahiran-kemahiran yang dapat membolehkan mereka mengingat makumat-maklumat penting. Guru perlu mengambil peranan sebagai pengajar strategi pembelajaran. Kapasiti terbaru pengajaran juga melibatkan mengenalpasti strategi pembelajaran murid (bagaimana murid belajar), mengendalikan latihan atau kursus belajar cara belajar dan membantu mereka menjadi lebih berdikari. Justru itu, pengajaran strategi pembelajaran menjadi cabaran baru kepada guru hari ini.