Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Wednesday, 13 February 2013

Buku Penggubalan Item Ujian

 

Judul asal buku tidak termasuk ...ke arah pelaksanaan PBS berkesan (ditambah oleh penerbit). Harap maaf.

Selain mengajar, guru juga bertanggungjawab untuk mentaksir serta menilai pencapaian murid-muridnya.  Lazimnya guru-guru akan bergantung kepada soalan-soalan yang boleh diperolehi daripada buku-buku latihan di pasaran. Seringkali saya dapati soalan-soalan tersebut, termasuk soalan dalam peperiksaan percubaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri, merupakan soalan-soalan yang agak lemah strukturnya. Tidak hairan kalau saban tahun, akan terdapat ibu bapa murid yang akan komplin tentang soalan dalam kertas peperiksaan awam. Ini termasuklah mata pelajaran Pendidikan Islam. Contohnya,

Cuba lihat soalan berikut (soalan dipetik daripada Soalan Percubaan SPM yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri) :

Maksud Riba Al Fadhl ialah .......
A) pertambahan yang diperoleh kerana bayaran tertangguh
B) pertambahan yang diperoleh melalui pertukaran barang yang sama
C) pertambahan yang diperoleh melalui jual beli yang berbeza antara tunai dan hutang
D) pertambahan yang diperoleh melalui jumlah antara dua barang belum wujud semasa akad.

Lihat pula pembetulan yang dibuat:

Riba Al Fadhl bermaksud pertambahan yang diperoleh melalui ............
A) bayaran tertangguh
B) pertukaran barang yang sama
C) jual beli yang berbeza antara tunai dan hutang
D) jumlah antara dua barang belum wujud semasa akad

Pembaca tentu dapat merasakan perbezaannya. Selaku murid, agaknya soalan manakah yang lebih selesa kepada mereka? Soalan pertama menyebabkan murid menggunakan lebih masa untuk membaca pilihan jawapan sedangkan tujuan ujian hanya untuk menguji pengetahuan murid dan bukan untuk mengelirukan murid.
 
Buku Penggubalan Item Ujian ditulis berpandukan saranan Haladyna (1999), Gronlund (1995, 2003), Ebel (1979) dan beberapa pakar pendidikan yang lain, tentang bagaimana membina item-item ujian. Penulis telah mengemukakan banyak contoh yang diambil daripada soalan-soalan peperiksaan awam yang lepas dari pelbagai lapisan ujian untuk pelbagai mata pelajaran. Malangnya, pihak penerbit telah tertinggal untuk mencetak halaman Rujukan (lihat di bawah) 

Selain itu, penulis juga mengemukakan pelbagai bentuk ujian yang boleh dilaksanakan di sekolah seperti yang disarankan oleh pakar-pakar pendidikan. 

Rujukan buku tersebut yang tertinggal dari dicetak.

__________(2002) Penilaian kendalian sekolah. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.


________Kertas Percubaan Matematik PMR, 2010.


________Kertas Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM Sekolah Berasrama Penuh 2008


________Kertas Peperiksaan Percubaan Bersama SPM 2010: Pendidikan Islam Kertas 1, Persidangan Pengetua-Pengetua Sekolah Menengah Malaysia.


________Gempur Sejarah SPM Sejarah Kertas 2 2009 Set 2,


________Kertas Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Bahasa Inggeris 2009 Kertas 1,


________Kertas Percubaan Kajian Tempatan UPSR, 2009.


Anderson P and Morgan G (2008), Developing tests and questionnaires for a national assessment of educational achievement, Washington DC. World Bank http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/National_assessment_Vol2.pdf


Burton SJ (1991) How to prepare better multiple choice test items: guidelines for univercity faculty. http://testing.byu.edu/info/handbooks/betteritems.pdf

Bachman, L.F. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.


Bloom, B. S., Hastings, J. T., dan Madaus, G. F. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-Hill, Inc.


Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.


Carey, L. M (1998). Measuring and Evaluating School Learning. Boston: Allyn and Bacon, Inc.


Carey, L. M. (1994). Measuring and Evaluation: School Learning. Massachusettes: Allyn and Bacon, Inc.

Chatterji, M. (2003). Designing and Using Tools for Educational Assessment. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Chris Worsnop (1996). Assessing Media Work: Authentic Assessment in Media Education, Wright Communications. Mississauga, ON, Canada.


Clegg VL and  cashin WE (1986) Improving Multiple Choice Tests http://www.theideacenter.org/sites/default/files/Idea_Paper_16.pdf

Coffman, W. E. (1971). Essay examination. In R. L. Thorndike (Ed.), Educational measurement (2nd ed., pp. 271–302). Washington DC: American Council on Education.

Cohen, A. (1994)  Assessing Language Ability in the Classroom. Boston, Mass.: Heinle & Heinle Publishers.


Connor-Linton, J. (1995). Crosscultural comparison of writing standards: American ESL and Japanese EFL. World Englishes, 14(1)


Coombe, C dan Wiens, B (1999). Writing Assessment: Which Marking Scheme is Right for you? Kertas yang dibentangkan pada November 1999 di 1st Annual Egypt TESOL Conference


Cumming, A. (1990) Expertise in evaluating second language compositions, Language

Testing, 7, dalam Weigle, S. C. (1999) Investigating Rater/Prompt interactions in

Writing Assessment: Quantitative and Qualitative Approaches.  Assessing Writing 6(2) 145-1


Dave, R. H. (1975). Developing and Writing Behavioral Objectives. (R. J. Armstrong, ed.). Tucson, Arizona: Educational Innovators Press.


Ebel, Robert L. (1979) 3rd edition Educational tests and measurements; Examinations; Evaluations; Design and construction; Interpretation, Prentice-Hall  (Englewood Cliffs, N.J.)


Gredler, M. E. (1999). Classroom Assessment and Learning. New York: Longman, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

Gronlund, N. E. (2003). Assessment of Student Achievement (7thEdition). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Gronlund, N. E., & Linn, R. L. (1995). Measurement and evaluation in teaching. Englewood Cliffs, NJ: Merrill.


Haladyna. T. M. (1999). Developing and validating multiple-choice exam items, 2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.


Harrow, A. (1972) A Taxonomy of Psychomotor Domain: A Guide for Developing Behavioral Objectives. New York: David McKay.


Hamp-Lyons, L.  (1990)  Second Language Writing:  Assessment Issues. Dalam B. Kroll (Ed.),

Second Language Writing: Research Insights for the Classroom (pp. 69-87) New York:

Cambridge University Press.


Hamp-Lyons, L (1991 ). Scoring Procedures for ESL Contexts. Dalam L. Hamp-Lyons (Ed.),

Assessing Second Language Writing in Academic Contexts (pp. 241-276). Norwood, NJ:

Ablex.


Heaton, J.B. (1990). Classroom Testing, Longman, New York.

Herman, J.L., Aschbacher, P.R., & Winters, L. (1992). A Practical Guide to Alternative Assessment. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 


Kizlik, B (2011) Measurement, Assessment, and Evaluation in Education diambil pada Sept 2011daripada http://www.adprima.com/measurement.htm


Kubiszyn, T., & Borich. G. (2003) Educational Testing and Measurement: Classroom Application and Practice. (7th ed.) New York: John Wiley & Sons, Inc.


Kubiszn, T. & Borich, G. (1996). Educational Testing & Measurement: Classroom Application & Practice. (6 th. Ed.) New York: Harper Collins College Publishers.


Lynch, B. K. (2001). Rethinking assessment from a critical perspective. Language Testing 18 (4) 351–372.


Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2000). Measurement and Assessment in Teaching. (8th ed.) Columbus, OH: Merrill. And imprint of Prentice Hall.


Mehrens, W. & Lehmann, I. (1973). Measurement and evaluation in education and psychology. New York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc.


Mokhtar Ismail (1995). Penilaian di bilik darjah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


McNamara, T.  (2000).  Language Testing. Oxford: Oxford University Press.


Popham, W.J. (1975). Educational evaluation. New Jersey: Printice-Hall Inc.


Popham, W.J. (2000). Modern Educational Measurement, Practical Guidelines for Educational Leaders. (3 rd. Ed.) Boston: Allyn and Bacon.


Reiner CM et al 2002 preparing effective essay questions http://testing.byu.edu/info/handbooks/WritingEffectiveEssayQuestions.pdf


Sax, G. (1997). Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation, Fourth Edition. Toronto: Wadsworth Publishing Company.


Siti Rahayah Ariffin (2003).  Teori, Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran dan Penilaian. Penerbitan Pusat Pembangunan Akademik, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Simpson E. J. (1972). The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain. Washington, DC: Gryphon House.