Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Sunday, 28 September 2014

Kepentingan memahami model kajian tindakan

Para guru yang baru mengikuti kursus kajian tindakan akan diperkenalkan dengan beberapa model kajian tindakan. Model yang tidak akan ditinggalkan ialah Model Kemmis dan McTaggart (1988), di samping Model Elliot (dalam Ebbut 1985) atau Whitehead dan McNiff (1989). Persoalannya mengapa perlu memahami model? Tidak ada siapa pun yang boleh mengatakan mana-mana satu model sebagai model yang terbaik. Setiap satu model mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Pada masa yang sama kita juga tidak boleh menafikan kepentingan sesuatu model meskipun perbincangan banyak dilakukan dalam kalangan penyelidik terkenal untuk menekankan dan memberi fokus kepada perkara lain yang dilihat lebih utama seperti perubahan dan penambahbaikan ilmu pengetahuan dan amalan bekerja. Keutamaan sesuatu perkara itu (termasuk pemahaman dan aplikasi model reka bentuk Kajian Tindakan) bergantung kepada situasi yang dihadapi dan tidak seharusnya dibuat satu generalisasi umum tentang sesuatu model oleh mana-mana pihak. Istilah kepakaran individu sering dirujuk kepada penguasaan satu atau beberapa aspek tertentu sahaja dan BUKANnya menguasai semua aspek penyelidikan. Untuk mereka yang baru berjinak-jinak dengan penyelidikan tindakan, memahami sesuatu model adalah perlu untuk mengelakkan diri agar tidak terpesong daripada model dan reka bentuk kajian tindakan (iaitu bukan reka bentuk penyelidikan konvensional). Kecenderungan untuk terdapat pertentangan pandangan different school of thought adalah suatu rahmat tetapi untuk menafikan sama sekali mana-mana school of thought adalah suatu kesilapan dan boleh membekukan minda (selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak) termasuklah isu kajian tindakan.

Model reka bentuk berfungsi sebagai garis panduan. Ia merupakan domain aplikasi yang menerangkan tentang kaedah yang digunakan. Ciri lingkaran yang hanya terdapat pada model-model reka bentuk kajian tindakan merupakan proses continuous learning and professional development yang perlu difahami oleh guru sebagai seorang profesional walaupun ramai penyelidik baru tidak akan melanjutkan penyelidikannya (mungkin melakukan hanya sekadar untuk tujuan jangka pendek seperti memenuhi syarat kelulusan kursus dan sebagainya). Begitu juga ciri refleksi dalam kajian tindakan mempunyai matlamat untuk guru berfikir secara krtiktikal tentang aspek-aspek spesifik amalan dan peranan profesionalnya dalam dunia pendidikan (Sagor, 2005).

Tidak pula menjadi kesalahan sekiranya ada guru yang cuba mengaplikasikan satu model reka bentuk ciptaannya sendiri tetapi perlu terlebih dahulu memahami konsep model dan reka bentuk agar kualiti kajian dapat diterima. Apakah kualiti dalam kajian tindakan? Furlong dan Oancea (2005) mencadangkan:
      a)      Tahap rigor dan trustworthiness yang tinggi
      b)      Potensi nilai yang memberi impak kepada amalan
      c)       Potensi membina kebijaksanaan praktikal dalam kerangka etika (perkembangan peribadi dan sosial)
      d)      Dimensi kos efektif

Reeves (2008) turut membincangkan rubrik kualiti sesuatu kajian yang meliputi perkara berikut:
      a)      Kualiti soalan yang dibina menggambarkan bahawa kajian yang dilakukan itu sangat penting
      b)      Penjelasan tentang peserta kajian (faktor demografi dan pendidikan yang mempengaruhi dapatan kajian)
      c)       Data perubahan pada peserta (pencapaian dan sebagainya)
      d)      Pemerhatian berterusan tentang perubahan amalan profesional

Reeves (2008) juga menjelaskan tentang pemerhatian yang tidak diberikan perhatian (missing) iaitu berkaitan bagaimana intervensi atau perubahan amalan dipersembahkan dalam penulisan.

Model reka bentuk kajian tindakan oleh Adamson (2008) merupakan model agak terkini yang telah dihasilkan setelah melihat semua model yang ada. Sekali lagi harus saya tegaskan bahawa ia bukanlah satu-satunya model yang boleh digunakan. Pemilihan model bergantung kepada mengapa dan bagaimana penyelidik menggunakannya. 

Kajian Tindakan: Apa yang diperhatikan?

Salah satu tool mengumpulkan data dalam KT yang paling disukai oleh para penyelidik ialah pemerhatian. Lazimnya penyelidik novis (baru) akan memilih pemerhatian kerana ia senang dilakukan. Mudahnya menggunakan tool ini sehingga catatan pemerhatian (dalam bentuk nota lapangan) dan catatan dalam jurnal refleksi (refleksi superficial dan tidak kritikal) sehingga penyelidik novis lupa tentang apa yang lebih utama dan relevan untuk diperhatikan. Hal ini terjadi kerana penyelidik baru tidak terlebih dahulu menstruktur apa yang perlu dilihat dan diperhatikan. Saya katakan superficial kerana apabila penyelidik baru mencatatkan perkara yang diperhatikan, penyelidik lupa untuk mencatatkan perincian tingkahlaku yang diperhatikan. Contohnya, pemerhati (penyelidik) hanya akan menulis “Kelima-lima peserta telah dapat membaca bahan dalam tulisan jawi yang diberikan”. Dalam kes ini penyelidik novis telah tidak merakamkan bagaimana peserta telah boleh membaca. Persoalannya, adakah kesemua peserta telah dapat membaca dengan lancar? Masih merangkak? Dengan mengeja? Satu persatu? Atau hanya perkataan yang melibatkan dua suku kata tetapi perkataan lebih daripada dua suku kata, masih belum lancar?

Soalan seterusnya yang mungkin timbul ialah mengapa peserta telah boleh membaca? Adakah kerana bahan petikan jawi itu ditulis menggunakan character yang bersaiz besar? Menggunakan khat yang jelas? Atau petikan itu ditulis di papan tulis (atau carta hasil guru) dalam bentuk tulisan tangan yang mudah dibaca? Atau terdapat teknik pengunaan warna berlainan untuk suku kata?... kesemua ini memberi pengaruh kepada keupayaan membaca peserta. Penyelidik perlu mendapatkan data dan bukti yang jelas yang dapat menyokong pemerhatiannya serta dibuat interpretasi yang lebih bermakna. Bukti dalam bentuk gambar pegun diperlukan (dan lazimnya penyelidik novis tidak mempunyai bukti begini).

Satu perkara lagi ialah kelalaian penyelidik novis untuk mencatatkan bahasa bukan lisan tetapi masih boleh diperhatikan. Contohnya, mimik muka, gerak badan, kadar pergerakan (cergas atau bermalas-malas dan lambat). Kesemua tingkahlaku ini akan memberi makna yang berlainan dan perlu dibuat interpretasi yang tepat.  

Untuk langkah selamat, dinasihatkan agar penyelidik novis menggunakan pemerhatian berstruktur agar perkara-perkara perlu dan relevan tidak akan ditinggalkan.

Saturday, 20 September 2014

Contoh menulis fokus KT dan soalan kajian
Contoh menulis fokus kajian melibatkan skop, kerelevanan, kebolehtadbiran, kepentingan, kebolehgunaan, kawalan dan kolaborasi.


Fokus penyelidikan
Komen
.....Sebenarnya ketika mengaplikasikan teknik pembelajaran koperatif tidak semudah yang disangkakan. Banyak masalah yang timbul melibatkan pengurusan kelas, pengajaran dan pembelajaran. Meskipun begitu, saya hanya akan menumpukan aspek pembelajaran murid khususnya tentang aplikasi kaedah pembelajaran koperatif, apakah pertimbangan yang perlu dibuat dan bagaimana cara terbaik melaksanakannya untuk mengajar bidang akidah  (1). Andainya cara mengaplikasi kaedah ini tidak dibuat penambahbaikan, besar kemungkinan murid tidak dapat bekerjasama dan berkolaboratif untuk mengoptimumkan pembelajaran mereka. Kajian ini merupakan kajian yang sangat relevan kepada saya kerana dapatannya akan dapat meningkatkan ilmu dan kemahiran pedagogikal diri sendiri, sekali gus berfungsi sebagai peluang membangunkan profesionalisme(2). Disebabkan  kajian hanya dilakukan dalam seting bilik darjah tanpa menggunakan makmal serta peralatan makmal dan hanya melibatkan rutin pengajaran dan pembelajaran, maka ia dapat diuruskan seperti pengajaran biasa tanpa mengganggu proses pembelajaran murid lain yang bukan merupakan peserta kajian(3). Bantuan dan bimbingan pensyarah penyelia serta rakan sejawatan yang turut sama berkursus diperoleh melalui kolaborasi dan perbincangan khususnya semasa menganalisis dan menginterpretasi data dan maklumat yang terkumpul untuk membolehkan kajian ini dilaksanakan dengan lebih lancar(4). Pandangan ahli jawatankuasa penilai turut diambil kira dengan tujuan pemantauan intervensi atau tindakan yang akan saya ambil untuk menambahbaik aplikasi kaedah pembelajaran koperatif yang diintegrasikan dengan kaedah penerangan yang telah pun saya kuasai(5). Meskipun saya tidak akan memaksakan ke atas murid tetapi sekiranya diurus dengan baik, mereka pasti dapat mengikutinya(6).
(1)Fokus


(2) Kemungkinan kesan (kerelevanan penyelidikan)(3) Boleh diurus


(4) Kolaborasi
(5) Keserasian

 (6)Nilai etika


Fokus Penyelidikan
Komen
Bagi saya, penyelidikan ini amat penting untuk membolehkan saya memahami dengan lebih mendalam tentang pengetahuan dan kemahiran mengaplikasi kaedah kumpulan pembelajaran koperatif dalam kelas(1).  Slavin (1991) telah menganalisis sebanyak 67 penyelidikan yang dibuat ke atas pembelajaran koperatif dan mendapati 61% kelas pembelajaran koperatif telah mencapai skor ujian yang lebih tinggi berbanding pencapaian kelas tradisional. Menurut Slavin lagi, selain peningkatan pencapaian, murid juga akan dapat meningkatkan kemahiran sosial termasuk berkongsi matlamat yang sama, kemahiran kepemimpinan, komunikasi, pengurusan konflik dan membuat keputusan. Dapatan kajian ini diharap dapat menjelaskan bagaimana pembelajaran koperatif dapat membantu murid meningkatkan pemahaman isi pelajaran secara yanglebih bermakna kepada mereka(2). Di peringkat sekolah dan komuniti pula ..........

Disebabkan semua murid akan terlibat dengan proses pembelajaran koperatif, walau pun tumpuan saya hanya kepada 8 orang murid yang telah dikenalpasti, maka pelaksanaan tindakan tidak akan mengganggu perjalanan kelas(3).Proses pengajaran dan pembelajaran akan berjalan seperti biasa cuma guru akan menggunakan kaedah kumpulan pembelajaran koperatif..... Tambahan pula aplikasi kaedah ini bukan dilaksanakan hanya untuk satu waktu pengajaran tetapi untuk beberapa waktu dalam tempoh sebulan(4).....(1) Kepentingan penyelidikan
(2) Kepentingan penyelidikan

(3) dan (4) KawalanContoh menulis soalan kajian 

Penyelidikan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari jawapan dan penjelasan kepada soalan-soalan berikut:

1.       Adakah penjelasan tentang struktur pembelajaran koperatif akan dapat meningkatkan penglibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran?
2.       Bagaimanakan kaedah pembelajaran koperatif dapat meningkatkan motivasi untuk belajar?

3.       Sekiranya guru mengaplikasikan kaedah pembelajaran koperatif dalam kelas, adakah pencapaian murid akan meningkat?
4.       Bagaimanakah gabungan kaedah penerangan dan pembelajaran koperatif membolehkan murid lebih fokus terhadap pembelajaran dalam kelas?
5.       Adakah kerjasama murid akan meningkat melalui aplikasi kaedah pembelajaran koperatif? 

Tuesday, 2 September 2014

Kajian Tindakan:Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu


Pada bahagian ini, dimuatkan latar belakang penyelidikan dalam bentuk pengalaman dan amalan bekerja mengikut konteks: situasi pengajaran, pembelajaran atau pengurusan. Sorotan literatur yang menyokong mana-mana pernyataan penyelidik juga dimasukkan ke dalam bahagian pendahuluan ini bersama penjelasan kepada nilai pendidikan yang menjadi pegangan. Nilai pendidikan seharusnya merupakan nilai yang dapat menyokong kepada tindakan yang akan dilakukan.

Fakta yang menjelaskan bahawa penyelidikan tindakan ialah mengenai penyelidikan tentang amalan diri sendiri (McLean, 1995) menjadikan refleksi sebagai bahagian yang penting dalam penyelidikan tindakan. Refleksi merupakan proses meneroka tindakan sendiri secara kritikal tentang apa yang dilakukan, mengapa dilakukan demikian dan apakah kesan daripada perlakuan (amalan) berkenaan. Untuk membolehkan guru menjadi lebih efektif, ia perlu menjadi peserta yang aktif dalam bilik darjah selain daripada menjadi pemerhati yang aktif dan sistematik ke atas proses pembelajaran. Maklumat yang diperolehi perlu di buat analisis serta interpretasi untuk digunakan sebagai asas ke ada perancangan dan tindakan yang akan dijalankan (Parson dan Brown, 2002). Apabila refleksi kritikal dilakukan dengan penuh hati-hati dari pelbagai perspektif, ia akan dapat membantu penyelidik menyusun strategi untuk membuat penambahbaikan amalan.

Soalan-soalan berikut akan dapat membantu penyelidik melakukan refleksi untuk dimuatkan dalam bahagian pendahuluan kertas cadangan.
·         Apa yang anda lakukan apabila terdapat isu atau perkara mengelirukan yang menarik perhatian anda?
·         Mengapa anda melakukannya?  Jawapan anda mengenainya merupakan refleksi dalam tindakan menurut Schön (1983)
·         Adakah ia berkesan? Jawapan anda mengenainya merupakan refleksi atas tindakan (Schön, 1983)
·         Bagaimana murid menunjukkan respons mereka?
·         Bagaimana boleh anda lakukan dengan lebih baik lagi? Jawapan anda ke atas soalan ini merupakan refleksi untuk tindakan (Killion dan Todnem, 1991; O’Donnell, Reeve dan Smith, 2011 ).

Meskipun tiada siapa pun yang menetapkan ketiga-tiga bentuk refleksi (dalam, atas dan untuk tindakan) mesti ada dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran untuk penyelidikan tindakan, namun ketiga-tiganya mempunyai fungsi tertentu untuk membolehkan guru mencapai tahap pemikiran metakognitif.
Schein (1999) telah mengemukakan satu strategi membuat refleksi dalam bentuk penulisan jurnal yang dinamakan sebagai model ORJI melibatkan observation (pemerhatian), reaction (reaksi), judgement (pertimbangan) dan intervention (intervensi).
1) Pemerhatian: Perhati dan menjelaskan apa yang terjadi.
2) Reaksi: Meneroka reaksi emosi terhadap apa yang telah diperhatikan.
3) Pertimbangan: Menganalisis, memproses dan membuat pertimbangan berdasarkan pemerhatian dan perasaan dengan tujuan mengenalpasti apakah perkara yang didasarkan kepada perasaan dan apakah perkara yang didasarkan kepada analisis peristiwa yang terjadi.
4) Intervensi: Merancang pendekatan seterusnya untuk kitaran kedua.

Pengkaji juga boleh memulakan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu dengan memilih satu situasi di mana amalan atau tingkahlakunya telah menghasil sesuatu yang tidak dijangkakan. Contohnya, aplikasi kaedah pembelajaran koperatif yang tidak dapat dilaksanakan oleh murid dengan berkesan atau penjelasan berulang kali yang dilakukan tidak dapat difahami oleh murid. Seterusnya dengan menggunakan model ORJI, pengkaji akan menjawab soalan-soalan berikut:
  • Bolehkah saya menjelaskan apa yang telah saya perhatikan?
  • Bagaimanakah saya memberikan tindak balas? Apakah perasaan yang timbul?
  • Apakah pertimbangan saya terhadap perkara (kegagalan murid melaksanakan pembelajaran koperatif) yang terjadi? Apakah pemikiran yang tercetus berpunca daripada peristiwa tersebut?
  • Apakah yang telah saya lakukan mengenainya? Bagaimana saya lakukan intervensi? (berdiam diri atau tidak melakukan apa-apa, juga merupakan satu bentuk intervensi)

a)    Tahap-tahap refleksi
Pemikiran dan kemahiran reflektif tidak lahir secara semula jadi bersama semua guru yang terlibat dalam profesion keguruan. Ia juga bukan sesuatu yang boleh dicapai pada tahap yang sama oleh semua orang (Baratz-Snowden, 1995). Dengan hanya menulis secara naratif tentang refleksi anda, tanpa maklumbalas daripada rakan atau pembimbing, tidak memungkinkan anda menjadi lebih reflektif daripada orang lain. Untuk menjadikan diri anda seorang guru yang reflektif, anda perlu memahami peringkat-peringkat refleksi: teknikal, kontekstual dan kritikal.
Tahap teknikal merujuk kepada refleksi yang hanya berkaitan dengan memperhalusi strategi pengajaran. Pengamal refleksi tahap kontekstual pula akan menumpukan kepada perhubungan antara situasi bermasalah atau mengelirukan dengan tindakan yang diambil. Pada tahap refleksi kritikal, pengamal akan menunjukkan penelitian yang lebih mendalam serta komitmen terhadap keadilan sosial (contohnya, merealisasikan nilai pendidikan yang menjadi pegangan seperti nilai menghargai ilmu, nilai peluang sama rata, nilai tanggungjawab sosial, nilai kerjasama, integriti dan sebagainya).
Lazimnya, pendidik yang efektif akan melakukan empat perkara:
·         Mereka berfikir secara berhati-hati mengenai apa yang berlaku dalam  bilik darjah (proses pengajaran dan pembelajaran)
·         Mereka mengenalpasti pilihan-pilihan yang ada.
·         Mereka mengambil kira nilai-nilai profesional (etika dan pendidikan) dan tahap keselesaan untuk merealisasikan nilai tersebut.
·         Mereka membuat pilihan secara sedar tentang bagaimana melakukan tindakan untuk penambahbaikan.


Sila lihat http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=12 untuk melihat perbandingan antara refleksi yang kritikal dengan yang tidak kritikal tambahan 6 April 2015.

Refleksi pengajaran dan pembelajaran
Komen
Masuk tahun ini, telah 14 tahun saya mengajar di sekolah. Saban tahun, apabila sambutan Hari Guru diadakan, saya akan teringat puisi karangan Uthman Awang berjudul “Guru o Guru” yang dikarang pada tahun 1979. Ungkapan “Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa” cukup mendalam di jiwa saya. Sebenarnya saya tidak ingin menjadi guru biasa. Saya ingin mencari suatu keluarbiasaan pada diri saya sendiri untuk menjadi seorang guru profesional.

Peribahasa Inggeris “Different strokes for diferent folks” mengingatkan saya tentang latar belakang murid yang berbagai tetapi masih boleh diajar(1) melalui pengintegrasian pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran. Meskipun menyedari hakikat ini, laluan yang saya hadapi bukanlah mudah. Dunia berubah dan perubahan  merupakan suatu kemestian. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Kemahiran yang diperlukan oleh murid dalam abad 21 ini tidak sama dengan kemahiran yang saya perlukan 20 tahun silam. Untuk menguasai kemahiran abad ke 21 iaitu dengan melewati kemahiran asas atau beyond basic skills (Obama, 2009), murid perlu aktif (Silberman, 1996) untuk membina ilmu dan kemahiran yang diperlukan (Vygotsky,1918-1924; Bruner, 1966 dan Ausubel 1963). Murid perlu dididik untuk menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (Bloom, 1956; Krathwohl, 2001) serta reflektif (Gibbs, 1988)(2).

Sepanjang tempoh enam bulan yang lalu, saya mengajar mata pelajaran ....... kepada murid kelas ...... Untuk menggalakkan murid agar aktif dan kolaboratif dalam kelas, saya telah mengaplikasikan kaedah kumpulan kecil pembelajaran koperatif. Saya telah memilih beberapa struktur pembelajaran koperatif seperti jigsaw, one stray, ........ (Kagan, 1994; Kagan dan Kagan, 1998) .....Sebenarnya ketika mengaplikasikan teknik tersebut tidak semudah yang disangkakan(3). Banyak masalah yang timbul seperti ....... Setiap kali masalah ..... timbul, saya akan menstrukturkan semula teknik yang berkaitan(4).... Kadangkala saya perlu menstrukturkan semula lebih daripada dua kali.... Saya tertanya-tanya mengapa jadi begitu. Adakah penstrukturan saya ..... atau murid masih belum bersedia dengan kaedah pembelajaran koperatif khususnya apabila saya memperkenalkan struktur yang baru?(5).....

Saya mula bertindak lebih aktif dengan bertanyakan kepada murid-murid(6) saya tentang kaedah yang saya gunakan dan perasaan mereka...... Jadual 1.1 di bawah menunjukkan respons murid terhadap soalan temubual awal yang dijalankan(7).......

Saya juga pernah mendapatkan pandangan daripada ........ Nampaknya saya perlu memberikan lebih masa untuk murid-murid(8) saya menguasai satu struktur sebelum menggunakan struktur yang lain. Bukan itu sahaja,  saya juga perlu menyemak bagaimana saya melakukan penstrukturan aktiviti ..... saya perlukan seorang rakan untuk melakukan pemerhatian(9)...... dalam tiga waktu yang berlainan......(1)Nilai pendidikan
(2)Sorotan literatur(3)Refleksi(4)Refleksi dalam tindakan


(5)Refleksi atas tindakan

(6)Pengumpulan data awal

(7)Keputusan analisis data awal


(8)Refleksi untuk tindakan


(9)Keserasian