Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Saturday, 8 August 2015

PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAMTelah diterbitkan dalam bentuk e-book dan boleh diperoleh di
https://www.e-sentral.com/search_sphinx/filter/pb_8_pelangi-epublishing-sdn-bhd/pelangi


Buku yang lebih komprehensif

Isi kandungan

Bab Satu: Perkembangan Pendidikan Islam

1.0  Pendahuluan
1.1 Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia
1.2 Zaman Kesultanan Melayu Melaka
1.3 Zaman Penjajahan
1.4 Zaman Selepas Merdeka
1.5 Zaman Selepas Laporan Kabinet
1.6 Pendidikan Islam di Malaysia Abad ke 21
1.7 Falsafah Pendidikan Islam
1.8 Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah (KSSR)
1.9 Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPM) Tahun 1, 2 dan 3
      1.9.1 Pernyataan Standard Pendidikan Islam (KSSR) Tahun 1
1.10 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSPK) Tahun 4
      1.10.1 Pendahuluan
      1.10.2 Objektif KSSR Tahun 4
      1.10.3 Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Kemahiran Tahun 4
1.11 KSSM Pendidikan Islam
      1.11.1 PPPM Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2 dan 3
      1.11.2 Pernyataan Standard Pendidikan Islam (KSSM)

Bab Dua: Model Pengajaran

2.0 Pendahuluan
2.1 Model Pengajaran Islam
     2.1.1 Fokus
     2.1.2 Syntax
     2.1.3 Sistem Sosial
     2.1.4 Sistem Sokongan
     2.1.5 Prinsip Tindak Balas
           2.1.5.1 Tindak balas ke atas kebaikan dan kejayaan
           2.1.5.2 Tindak balas ke atas kesalahan dan kegagalan
2.2 Ciri dan Kualiti Guru Efektif
                 2.1.1 Tabiat Guru Abad ke 21   
                                     2.2.1.1 Penyesuaian 
                                     2.2.1.2 Berwawasan
                                     2.2.1.3 Kolaborasi
                                     2.2.1.4 Mengambil Risiko
                                     2.2.1.5 Pembelajaran sepanjang hayat
                                     2.2.1.6 Berkomunikasi
                                     2.2.1.7 Model tingkah laku
                                     2.2.1.8 Mendahului
                                     2.2.1.9 Menjangkakan masa hadapan  
               
Bab Tiga: Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran

3.0 Pendahuluan
3.1 Pendidikan dari Perspektif Islam
     3.1.1 Perkembangan Individu
     3.1.2 Pendidikan Kemasyarakatan
     3.1.3 Perolehan Ilmu
3.2 Mengajar dan Pengajaran
3.3 Guru
     3.3.1 Muallim
     3.3.2 Muaddib
     3.3.3 Mudarris
                                   3.3.3.1 Guru sebagai pendorong (motivator)
                                   3.3.3.2 Guru sebagai fasilitator / pembimbing
                                   3.3.3.3 Guru sebagai agen sosial dan agen perubahan
                   3.3.4 Murobbi
                                   3.3.4.1Guru sebagai pengurus
                                   3.3.4.2 Guru sebagai penyelidik dan kopelajar (colearner)
                   3.3.5 Mursyid
                   3.3.6 Mursalin
3.4 Pembelajaran

Bab Empat: Tokoh Pendidikan Islam

4.0 Pendahuluan
4.1 Muhammad saw
     4.1.1Ciri-Ciri Guru Pada Diri Rasulullah
     4.1.2 Cara Rasulullah Mendidik Berdasarkan Model
4.2 Tokoh_Tokoh Lain
     4.2.1 Imam Abu Hanifah
     4.2.2 Imam Malik
     4.1.3 Imam Shafie
     4.2.4 Imam Ahmad Ibnu Hanbal
     4.2.5 Al Qabisi
     4.2.6 Al Mawardi
     4.2.7 Ibnu Maskawaih
     4.2.8 Ibnu Sina
     4.2.9 Imam Ghazali
     4.2.10 Ibnu Taimiyah
     4.2.11 Ibnu Khaldun

Bab Lima: Pendekatan Pengajaran

5.0 Pendahuluan
5.1 Jenis Pendekatan
     5.1.1 Pendekatan Deduktif
     5.1.2 Pendekatan Induktif
     5.1.3 Pendekatan Bersepadu
     5.1.4 Pendekatan eklektik
     5.1.5 Pendekatan Qudwah Hasanah
     5.1.6 Pendekatan Konstruktivisme
     5.1.7 Pendekatan Kontekstual
     5.1.8 Pendekatan Tematik
     5.1.9 Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak
     5.1.10 Pendekatan Berasaskan TMK
5.2 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
     5.2.1 Strategi Pengajaran Langsung
     5.2.2 Strategi Pengajaran Tidak Langsung
     5.2.3 Strategi Pengajaran Pembelajaran Melalui Pengalaman
     5.2.4 Strategi Pembelajaran Sendirian
     5.2.5 Strategi Pengajaran Interaktif
     5.2.6 Strategi berpusatkan guru
     5.2.7 Strategi berpusatkan pelajar
     5.2.8 Strategi berpusatkan bahan
     5.2.9 Strategi berpusatkan tugas
     5.2.10 Strategi Metakognitif
     5.2.11 Strategi Kolaboratif
     5.2.12 Strategi Pembelajaran Berfikrah


Bab Enam:  Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

6.0 Pendahuluan
6.1 Jenis-Jenis Kaedah
    6.1.1 Kaedah Pembelajaran Koperatif dan Kolaboratif
    6.1 2 Jenis Kumpulan Pembelajaran Koperatif 
    6.1.3 Lima langkah utama Pembelajaran Koperatif
    6.1.4 Kecerdasan Pelbagai dan struktur pembelajaran koperatif
    6.1.5 Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Pembelajaran Koperatif
6.2 Kaedah Pembelajaran Inkuiri
    6.2.1 Empat Peringkat Inkuiri
    6.2.2 Proses Pembelajaran Inkuiri
          6.2.2.1 Model Villavicencio
          6.2.2.2 Model 8W
          6.2.2.3 Seni Menyoal
6.3 Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah
     6.3.1 Proses Pembelajaran Berasaskan Masalah
     6.3.2 Kelebihan dan Kekurangan
6.4 Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek
     6.4.1 Proses Pembelajaran Berasaskan Projek
     6.4.2 Peranan Guru
     6.4.3 Kelebihan Pembelajaran Berasaskan Projek
6.5 Kaedah Pembelajaran Berasaskan Penyoalan
     6.5.1 Prosedur Pembelajaran Berasaskan Penyoalan
     6.5.2 Enam Tahap Soalan Sokratik
     6.5.3 Kelebihan dan Kelemahan
6.6 Kaedah Pembelajaran Tunjuk Cara
     6.6.1 Jenis Tunjuk Cara
     6.6.2 Prosedur Kaedah Tunjuk Cara
     6.6.3 Kelebihan dan Kelebihan
6.7 Kaedah Pembelajaran Perbincangan
     6.7.1 Klasifikasi Kaedah Perbincangan
     6.7.2 Tujuan Perbincangan
     6.7.3 Prosedur Sesi Perbincangan
     6.7.4 Prinsip Perbincangan
     6.7.5 Kekuatan dan Kelemahan
6.8 Kaedah Pembelajaran Didik Hibur
     6.8.1 Prosedur Kaedah Didik Hibur
     6.8.2 Tip  bercerita
     6.8.3 Kelebihan dan kelemahan
6.9 Kaedah Pembelajaran Permainan
     6.10 Kaedah Pembelajaran Simulasi / Main Peranan / Lakonan
          6.10.1 Main Peranan / Lakonan
          6.10.2 Prosedur Kaedah Main Peranan
6.11 Kaedah Lawatan
     6.11.1 Prosedur Kaedah Lawatan
6.12 Kaedah Sumbangsaran
     6.12.1 Prosedur Sumbangsaran
6.12.2 Kelebihan kaedah sumbangsaran


Bab Tujuh: Aplikasi Kaedah dan Teknik Pengajaran

7.0 Pendahuluan
7.1 Aplikasi Kaedah dan Teknik
7.2 Teknik Pembelajaran Aktif
7.3 Kaedah dan Teknik Pengajaran Akidah
     7.3.1 Kaedah Kuliah dan Penerangan
     7.3.2 Kaedah Soal Jawab
     7.3.3 Kaedah Perbincangan
7.4 Kaedah dan Teknik Pengajaran Sirah
     7.4.1 Kaedah Bercerita
     7.4.2 Kaedah Projek
     7.4.3 Kaedah Lawatan
     7.4.4 Kaedah Main Peranan
7.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah / Ulum Syariah
     7.5.1 Kaedah Penerangan
     7.5.2 Kaedah Sumbangsaran
     7.5.3 Kaedah Tunjuk cara
     7.4.4 Kaedah Amali
     7.5.5 Kaedah Penyelesaian Masalah
7.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah
     7.6.1 Kaedah Akhbar Dalam Darjah
7.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran Jawi
     7.7.1 Kaedah huruf
     7.7.2 Kaedah Mengeja
     7.7.3 Kaedah Bunyi
     7.7.4 Kaedah Pandang Sebut
     7.7.5 Kaedah Bermain dan Nyanyian
7.8 Kaedah dan Teknik Pengajaran Al Quran
     7.8.1 Kaedah Talaqqi Musyafahah
     7.8.2 Kaedah Tasmik
     7.8.3 Kaedah Tikrar Tadarus
     7.8.4 Kaedah Iqra’
     7.8.5 Kaedah Baghdadiah
     7.8.6 Kaedah-Kaedah Lain

Bab Lapan: Perancangan

8.0 Pendahuluan
8.1 Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan
8.2 Model Reka Bentuk Pengajaran
     8.2.1 Model Dick dan Carey
     8.2.2 Model ADDIE
     8.2.3 Model ASSURE
8.3 Rancangan Pengajaran
     8.3.1 Pertimbangan Semasa Merancang
           8.3.1.1 Taksonomi Bloom : Anderson dan Krathwohl
           8.3.1.2 Gaya Pembelajaran Murid
           8.3.1.3 Kemahiran Belajar
           8.3.1.4 Keusahawanan
           8.3.1.5 Berfikir dan Menyelesaikan Masalah
           8.3.1.6 Literasi Maklumat dan Komunikasi
           8.3.1.7 Kemahiran Interpersonal dan Arah Kendiri
     8.3.2 Komponen dan Elemen Rancangan Pengajaran
     8.3.3 Fasa Pengajaran dan Pembelajaran
     8.3.4 Refleksi Guru
8.4 Model Perancangan Pengajaran
     8.4.1 Model Konstruktivisme 5E
     8.4.2 Model Gagne
     8.4.3 Model 7 Langkah Madeline Hunter
     8.5 Format Rancangan Pengajaran Harian

Bab Sembilan: Reka Bentuk Bahan

9.0 Pendahuluan
9.1 Reka Bentuk Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
     9.1.1 Penggunaan Bahan Bercetak
     9.1.2 Penggunaan Bahan Digital
     9.1.3 Penggunaan Bahan Manipulatif
9.2 Bahan Tersedia
     9.2.1 Prinsip Pemilihan Bahan Tersedia
     9.2.2 Penghapusan Bahan Lama
     9.2.3 Penerimaan Bahan Hadiah
     9.2.4 Kawalan Penggunaan Bahan
9.3 Menghasilkan Bahan Mengajar dan Belajar
     9.3.1 Bahan Yang Dihasilkan oleh Guru
     9.3.2 Bahan yang dihasilkan oleh murid
9.4 Prinsip Membina Bahan
     9.4.1 Pembinaan Bahan Audio Menggunakan Podcast

Bab Sepuluh: Pentaksiran, Maklum Balas dan KBAT 
10.0 Pendahuluan
10.1 Konsep Pengukuran
10.2 Konsep Pentaksiran
10.3 Konsep Penilaian
10.4 Konsep Pengujian
10.5 Kaitan Antara Pengukuran, Penilaian dan Pengujian
10.6 Perbezaan antara Pentaksiran dan Penilaian
10.7 Prinsip-Prinsip Pentaksiran
10.8 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
           10.8.1 Objektif PBS
           10.8.2 Kelebihan PBS
           10.8.3 Bentuk Pelaporan
10.9 Jenis-jenis Pentaksiran
10.10 Kaedah dan Teknik Mentaksir Pencapaian Akademik
10.11 Kaedah dan teknik mentaksir personaliti murid
10.12 Maklum Balas
          10.12.1 Kepentingan Maklum balas
          10.12.2 Panduan Memberikan Maklum Balas
     10.13 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)