Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Wednesday, 20 July 2016

Pedagogi Pendidikan Islam OverviewPendahuluan
Selain memiliki ilmu pengetahuan atau konten mata pelajaran yang mencukupi serlaras dengan peringkat tertentu kurikulum standard yang telah ditetapkan, terdapat satu lagi elemen yang sangat perlu dikuasai oleh guru dan bakal guru profesional iaitu kemahiran menyampaikan konten sama ada pedagogikal (untuk kanak-kanak dan remaja) atau andragogikal (untuk orang dewasa). Tulisan ini memfokuskan kepada kemahiran pedagogikal sahaja. Sebenarnya telah banyak kajian dilakukan yang menunjukkan betapa pentingnya kemahiran pedagogikal dikuasai oleh guru-guru di sekolah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Sekadar menguasai konten mata pelajaran semata-mata, tiada jaminan seseorang guru dapat memastikan pelajar-pelajarnya dapat mengoptimumkan pembelajaran mereka.

Apakah pedagogi?
Secara umum pedagogi bermaksud sains dan seni mengajar. Meskipun penerangan ini mudah tetapi tidak ramai guru yang benar-benar dapat mamahami makna sains dan seni mengajar meskipun telah bertahun-tahun melalui pengalaman mengajar. Contohnya, guru tidak dapat menjelaskan mengapa ia melakukan apa yang dilakukan secara khusus dalam bilik darjah. Pada tahun 1981, Brian Simon telah menulis satu kritikan amalan pengajaran dengan menyatakan ‘tidak wujud sains seperti itu di England’. Beliau membuat perbandingan antara pendidikan di England dengan beberapa negara maju lain yang melihat pedagogi sebagai sains mengajar (science of teaching). Menurut Simon, amalan pengajaran di England waktu itu sangat eklektik, matlamat serta kaedah yang diamalkan amat mengelirukan tanpa berlandaskan kepada konsep dan falsafah yang jelas. Ekoran daripada kritikan tersebut, kerajaan England telah mengeluarkan panduan mengajar berdasarkan dapatan kajian tentang amalan pengajaran yang terbaik pada akhir tahun 1990an dan projek hanya mula terlaksana pada tahun 1997 untuk sekolah rendah dan untuk sekolah menengah pada tahun 2004 (Husbands dan Pearce, 2012).
Di Malaysia, saya belum menemukan dapatan kajian tentang asas sains dan seni sesuatu amalan pengajaran dan pembelajan guru-guru secara individu seperti yang dilakukan oleh Simon di England. Namun begitu, untuk memahami maksud sains dan seni mengajar, Marzano (2007) telah mengemukakan model untuk memastikan keseimbangan antara keperluan kepada data kajian dengan keperluan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pelajar secara individu. Beliau menggambarkan kerangka model dalam bentuk 10 soalan yang dapat menunjukkan tentang turutan perancangan untuk reka bentuk pengajaran berkesan.
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk membina serta menyampaikan matlamat pembelajaran, mengesan kemajuan pelajar serta meraikan kejayaan?
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk membantu pelajar berinteraksi dengan ilmu pengetahuan baharu secara efektif?
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk membantu pelajar mengamalkan serta meningkatkan kefahaman mereka tentang ilmu pengetahuan yang baru dipelajari?
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk membantu pelajar menjana serta menguji hipotesis tentang ilmu pengetahuan yang baru dipelajari?
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk melibatkan kesemua pelajar saya dalam pembelajaran?
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk membina atau mengekalkan peraturan dan prosedur bilik darjah?
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk menyedari dan memperakui kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur bilik darjah?
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk membina dan mengekalkan hubungan efektif dengan pelajar?
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk menyampaikan ekspektasi yang tinggi kepada semua pelajar?
 • Apakah yang perlu saya lakukan untuk menghasilkan pengajaran (lessons) yang efektif ke dalam satu unit yang mantap, saling berkaitan, konsisten dan tersusun?
Kesepuluh soalan yang dikemukakan oleh Morzano (2007) bermula dengan kata tanya ‘Apakah’ dan memerlukan jawapan yang telah dibuktikan melalui kajian-kajian lampau (oleh guru sendiri atau orang lain) kerana melalui dapatan kajian lampau inilah akan diperoleh maklumat tentang strategi yang berkesan (science of teaching) manakala guru pula akan menentukan strategi manakah yang menjadi pilihannya untuk sesuatu kelas secara khusus (art of teaching) dan bukan mencampur adukkan dengan menggunakan istilah eklektik yang kabur tanpa benar-benar memahami dan menguasai strategi-strategi tersebut. Secara langsung, soalan ‘Apakah’ dalam soalan-soalan di atas turut memerlukan jawapan kepada soalan ‘mengapa’ (why) dan ‘bagaimana’ (how) untuk menjadikannya sah dan boleh dipercayai.

Pedagogi Efektif
Guru yang berkesan akan menggunakan pelbagai strategi pengajaran kerana sebenarnya tidak ada satu  pendekatan universal yang sesuai dengan semua keadaan. Strategi yang berlainan digunakan dalam gabungan yang berlainan, berdasarkan kepada kumpulan pelajar yang berlainan, akan meningkatkan hasil pembelajaran. Sesetengah strategi adalah lebih sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran dan bidang ilmu tertentu dan bukan untuk semua bidang ilmu. Terdapat pula strategi yang lebih sesuai untuk pelajar dengan latar belakang, gaya dan kebolehan pembelajaran tertentu.
Pedagogi yang berkesan menggabungkan pelbagai strategi pengajaran yang menyokong penglibatan intelektual, berkait dengan dunia yang lebih luas, menyokong persekitaran bilik darjah, dan mengiktiraf perbezaan individu. Pedagogi begini perlu dilaksanakan untuk semua bidang pembelajaran dan subjek utama. Amalan pedagogi berkesan akan menimbulkan rasa selamat dalam kalangan pelajar, guru dan komuniti sekolah - ia meningkatkan keyakinan pelajar dan guru serta menyumbang kepada menyedari tujuan serta tanggungjawab mereka untuk berada di sekolah; ia memberi keyakinan kepada masyarakat terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Pencapaian yang tinggi dalam sistem pendidikan bergantung kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dalam kajian Machin dan Murphy (2011) di United Kingdom, mereka telah merumuskan bahawa dengan memiliki guru yang sangat efektif, dan bukan guru average, telah dapat meningkatkan gred pencapaian ujian (peperiksaan) pelajar sebanyak 30%. Maksud guru sangat efektif, berdasarkan kepada banyak kajian, adalah guru-guru yang mengamalkan sembilan ciri pedagogi efektif berikut:
 • Mengambil kira pandangan pelajar
 • Bergantung kepada apakah bentuk aktiviti pengajaran yang guru lakukan, pengetahuan dan tahap   
 • pemahaman (konten dan pedagogi) serta kepercayaan dan nilai (beliefs and values) mengapa guru  berbuat seperti apa yang dilakukan.
 • Pemikiran yang jelas tentang matlamat jangka panjang (keredhaan Allah) serta objektif jangka pendek (ikut mata pelajaran).
 • Dibina atas pengalaman dan pengetahuan sedia ada pelajar.
 • Melibatkan penyediaan perancah (scaffolding) untuk menyokong pembelajaran pelajar.
 • Melibatkan penggunaan pelbagai teknik, termasuk teknik kumpulan besar dan kumpulan berstruktur, pembelajaran terbimbing dan aktiviti individu.
 • Berfokus kepada aplikasi kemahiran berfikir aras tinggi dan meta kognisi serta menggunakan sepenuhnya kemahiran berdialog dan menyoal.
 • Melibatkan pentaksiran pembelajaran formatif dan sumatif.
 • Bersifat inklusif serta mengambil kira keperluan pelbagai latar belakang serta mempertimbangkan hak persamaan pelajar.

Matlamat Pendidikan Islam
Pendidikan Islam bermaksud memberi pendidikan kepada anak-anak atau murid-murid/pelajar berdasarkan ajaran Islam agar mereka dapat melakukan sesuatu yang baik dan bersifat kebajikan (untuk diri sendiri dan org lain).  Dari perspektif Islam, Al-Ghazali menjelaskan bahawa matlamat pendidikan Islam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk memperolehi kedudukan, bermegah-megah dan berlumba-lumba. Beliau menekankan bahawa matlamat pendidikan Islam yang paling utama ialah untuk membuang segala kejahilan diri sehingga individu tersebut dapat mengenali Pencipta dan matlamat ilmu yang sebenar membolehkan individu dapat bertaqarrub kepada Allah. 
Ibn Khaldun pula membahagikan tujuan pendidikan Islam itu kepada tujuan keagamaan dan tujuan keilmuan. Menurut beliau, tujuan keagamaan bermaksud mengajar murid untuk mengenali Allah, dapat beramal untuk akhirat dan dapat menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajipan kepadanya. Tujuan keilmuan pula bermaksud mengajar kemahiran-kemahiran yang membolehkan individu menghadapi kehidupan dunianya.
Ahmad Saleh Jamja'an dalam Naquib al-Attas (1984) mengungkapkan matlamat pendidikan Islam sebagai bertujuan untuk membina individu agar menjadi baik dan benar yang menyembah Allah dalam erti kata sebagai hamba sebenar serta dapat membina struktur hidupnya sebagai manusia (khalifah di bumi).
Terdapat lebih banyak huraian tentang matlamat pendidikan Islam yang telah dibuat oleh para sarjana dan cendekiawan Islam dahulu dan mutakhir yang kesemuanya menetapkan Allah sebagai matlamat akhir dan terpenting dengan mengambil kira perolehan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Matlamat selain itu, jika diteliti, tidak lari daripada matlamat akhir ini. Asas kepada matlamat pendidikan Islam dirumus daripada beberapa ayat termasuk ayat 56 Surah Az Zariyat,  ayat 1 hingga 5 Surah Al Alaq,  ayat 1 hingga 4 Surah Al Ikhlas, ayat 77 Surah Al Qasas serta beberapa ayat lain yang mengandungi maksud yang sama.
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadat kepadaKu.
Surah Az Zariyat: 56
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Surah Al Alaq: 1 – 5

Katakanlah bahawa Allah (adalah Tuhan) Yang Maha Esa. Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya.
Surah Al Ikhlas: 1 – 4

Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah); dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan.
 Surah Al Qasas: 77

Pedagogi Pendidikan Islam
 • Kerangka pedagogi pendidikan Islam
 • Menekankan tentang sumber segala kekuatan, termasuk kekuatan ilmu, adalah Allah SWT sendiri.
 • Memulakan dengan pujian kepada Allah, selawat kepada Rasulullah dan doa.
 • Tumpuan pelajar.
 • Ekspektasi tinggi / jauh : kebaikan dunia dan akhirat.
 • Diselaraskan dengan kurikulum dan pentaksiran (termasuk pentaksiran untuk yaum al akhir).
 • Sebarang keputusan perlu dibuat berdasarkan bukti/nas : kaedah, PSA, keputusan ujian dsb.
 • Matlamat pengajaran yang jelas dan tersedia dengan perancah.
 • Selamat serta saling menyokong persekitaran pembelajaran inklusif dengan mengambil kira kesemua perbezaan individu.

Peranan Guru Pendidikan Islam
Mudarris iaitu peranan membimbing dan mendidik sehingga murid/pelajar benar-benar dapat menggunakan ilmunya untuk manfaat dirinya. Sebagai guru Pendidikan Islam, perkara utama yang perlu diajarkan adalah ilmu-ilmu Islam untuk membolehkan individu menjalani kehidupan sebagai hamba Allah iaitu digabungkan dengan peranan sebagai muallim.
Serentak itu pula, guru Pendidikan Islam perlu membentuk disiplin kendiri serta akhlak dan adab (peranan muaddib) agar murid/pelajar tidak mudah terjebak dengan gejala keruntuhan akhlak, selain menguruskan persekitaran bilik darjah serta berfikir secara kritikal dan kreatif untuk berinovasi dalam melaksanakan tugasnya (peranan murabbi) serta menjadi pakar rujuk dalam bidang ilmu-ilmu Islam (peranan mursyid).
Seandainya kesemua peranan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada apa-apa yang dapat membezakan antara guru Pendidikan Islam dengan guru-guru lain di sekolah. Guru Pendidikan Islam hanya akan menjadi guru yang sekadar melihat gred pencapaian jangka pendek dan bukan untuk memanusiakan manusia dan menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Khaliq dengan ikhlas. Dalam perkataan lain, guru tersebut gagal dalam peranannya untuk mencapai matlamat sebenar Pendidikan Islam, walau pun berjaya membuatkan murid/pelajar cemerlang dalam gred akademik.

Masalah pedagogikal guru Pendidikan Islam
·         Tidak menguasai / mematuhi kerangka Pedagogi Pendidikan Islam
·         Tidak menguasai elemen-elemen pedagogi efektif
·    Tidak dapat menyempurnakan segala aspek peranan sebagai guru Pendidikan Islam (muallim, muaddib, mudarris, murabbi dan mursyid)

No comments:

Post a Comment