Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Wednesday, 3 May 2017

Paparan Data Kualitatif Kajian Tindakan


Sebaiknya baca dahulu di sini

Terdapat beberapa cara untuk memaparkan data-data kualitatif dalam laporan kajian tindakan. Berikut adalah sebahagian daripada yang biasa digunakan oleh para penyelidik di sekolah.

Paparan dalam kotak
Penyelidik menggunakan kaedah paparan dalam kotak apabila ingin menegaskan naratif khusus  (data) yang dianggap penting serta relevan dengan kajian yang dilakukan. Paparan dalam kotak merupakan cara paling mudah untuk memaparkan data yang dipilih daripada laporan atau penulisan refleksi. Paparan dalam kotak membantu penyelidik mengasingkan konsep-konsep tertentu daripada penulisan laporan kajian. Contohnya;


Sampel A dan D diperhatikan telah boleh membaca petikan 
pendek yang diberikan dengan agak lancar meskipun terdapat 
kesalahan semasa membunyikan perkataan-perkataan yang 
melibatkan tiga suku kata. Sampel B dan C pula didapat 
membaca dengan kadar yang lebih perlahan dan agak 
merangkak. Penggunaan warna yang mengasingkan suku 
kata membolehkan mereka membaca berbanding 
petikan yang diberikan menggunakan satu warna sahaja (hitam).
 
 


Gambarrajah 1: Laporan pemerhatian tentang keupayaan membaca peserta

Model pokok keputusan
Gladwin dalam Miles dan Huberman (1994) menggunakan model pokok keputusan sebagai cara memaparkan penjelasan tentang cara membuat keputusan dan tindakan yang logik, rasional serta boleh diterima dengan menggunakan pelbagai contoh. 
Gambar rajah 2: Langkah penambahbaikan tindakan

Carta alir
Konsep-konsep utama atau istilah disusun atur mengikut hubungan mereka berdasarkan aliran masa atau proses (Lofland dan rakan-rakan; 2006). Carta alir lazimnya menunjukkan pilihan yang berlainan yang dibuat oleh peserta kajian dalam proses tertentu. Carta alir merupakan satu aliran yang dapat menggambarkan laluan tindakan yang berbeza. Data diwakili dengan menggunakan simbol yang berbeza (contohnya, bulatan, bujur, segi empat tepat, dan lain-lain) serta anak panah digunakan untuk menyambung dan / atau arah aliran. Carta alir boleh mengambil bentuk yang berbeza, tetapi ciri-ciri utamanya adalah bahawa ia mewakili laluan, arah dan proses. 

Gambar rajah 3: Carta alir langkah-langkah aktiviti pembelajaran

Matriks
Matriks adalah jadual yang dibina berdasarkan “klasifikasi bersilang dua atau lebih dimensi, pembolehubah, atau konsep yang relevan dengan topik atau topik yang menarik" (Lofland et al., 2006). Matriks, atau jadual, digunakan secara meluas dengan pelbagai tujuan yang pelbagai dari mendaftar maklumat demografik kepada ilustrasi keputusan yang lebih kompleks.

                  Jadual 1: Catatan refleksi guru mengenai respons peserta dalam proses pembelajaran


Paparan visual metafora.
Jenis paparan ini digambarkan dalam bentuk metafora. Ada kalanya digambarkan scara puitis tetang sesuatu topik atau tema yang ditemui. Paparan visual metafora mewakili penemuan dan keputusan menggunakan tanda atau simbol yang sama atau memang terdapat dalam dalam budaya sesuatu kelompok manusia. Menurut Lengler dan Eppler (2007), gambaran metafora menyampaikan pandangan yang kompleks dengan menggunakan templat yang mudah dan biasa. Paparan ini agak aneh kerana mempunyai dua fungsi atau menggunakan dua lapisan perwakilan. Pada satu tahap mereka mempersembahkan maklumat secara grafik dengan cara yang tersusun dan teratur, tetapi di samping itu, ciri-ciri utama metafora digunakan untuk menyampaikan tahap kedua perwakilan, yang memberikan pandangan atau pengetahuan tersirat mengenai maklumat yang diwakili. Sama dengan jaringan rangkaian, paparan visual metafora menggambarkan model, teori, atau rangka kerja dan mewakili hubungan antara tema dan subtema.
Gambar rajah 4: Tingkah laku pembelajaran peserta yang diperhatikan semasa guru mengajar

Gambar rajah Venn yang diubah suai.
John Venn telah mencipta satu jenis rajah sekitar tahun 1880 untuk menunjukkan semua hubungan mungkin dalam kumpulan sesuatu perkara. Ia terdiri daripada bulatan yang bertindih dengan persimpangan yang mewakili kawasan umum yang dikongsi sama antara bulatan-bulatan tersebut (Baron, 1969). artikel penyelidikan kualitatif biasanya menggunakan versi gambar rajah Venn yang diubah suai untuk memaparkan perkongsian satu konsep, kategori, atau proses. Gambar rajah Venn juga telah digunakan untuk menggambarkan model atau kerangka konsep.

Gambar rajah 5:Tahap kerjasama dan interaksi yang diperhatikan


Jaringan rangkaian
Jaringan rangkaian ditakrifkan sebagai "koleksi 'nod' atau mata yang dihubungkan dengan garisan ('link')" (Miles & Huberman, 1994, p. 94). Jaringan rangkaian membenarkan tumpuan untuk berada di banyak pembolehubah pada satu masa. Dalam kajian kualitatif, jaringan rangkaian biasa digunakan untuk menunjukkan rangka kerja, model, atau teori yang menunjukkan penemuan tentang sesuatu fenomena yang dikaji. Paparan rangkaian menunjukkan hasil atau analisis konsep, dan membantu untuk menggambarkan hubungan antara aspek teori kajian. Di samping itu, jenis paparan ini menggambarkan hubungan antara tema dan kategori serta subkategori.
Gambar rajah 6: Aktiviti Pembelajaran Koperatif

Taksonomi.
Sebuah taksonomi merupakan satu klasifikasi dalam satu struktur berhirarki yang disusun atur dalam bentuk hubungan supertype-subtype.  Elemen subjenis (subtype) mengekalkan semua sifat-sifat atau ciri-ciri jenis terbaik (supertype) dengan ditambah nilai baik atau nilai terbatas.
Sebagai contoh, mawar adalah sejenis bunga; dengan itu, setiap mawar adalah bunga, tetapi tidak setiap bunga adalah mawar. Spradley (1980) telah membina satu analisis taksonomi yang menunjukkan bagaimana sesuatu domain itu disusun atur yang dianjurkan dan bagaimana sesuatu sampel (peserta kajian), objek, aktiviti atau komponen mana-mana sistem  dikaitkan antara satu dengan yang lain. Sesuatu taksonomi mewakili pelbagai jenis klasifikasi dan digunakan untuk mengklasifikasi atau menyusun maklumat. Penyelidik menggunakan taksonomi untuk menggambarkan carta organisasi pengumpulan data, satu bentuk pendekatan bola salji (snowball approach) yang menghubungkan dengan peserta dengan struktur hierarki organisasi yang dibuat kajian. 

Gambar rajah 7: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

No comments:

Post a Comment