Followers

Friday, 4 April 2014

CPD: Untuk pengajaran dan pembelajaran berkesanMengapa seorang guru, dalam kes ini saya khususkan kepada Guru Pendidikan Islam, perlu memikirkan tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran? Mengapa kita perlu memberi penekanan kepada pengajaran yang tinggi keberkesanannya? 

Pencapaian murid tidak akan dapat meningkat sehingga berlaku peningkatan pengajaran di pihak guru. Piawaian yang tinggi, kuantiti ujian, bilangan murid yang sedikit, sekolah yang tidak terlalu besar dan sebagainya, secara sendiri tidak menjanjikan peningkatan kualiti pengajaran. Pelbagai perubahan yang berlaku menuntut guru untuk turut melakukan perubahan ke atas pengajarannya.

Guru yang bekerja secara sendirian tanpa atau dengan sedikit maklum balas tentang pengajarannya, tidak akan menjadi lebih baik secara signifikan walau sebanyak mana kursus perkembangan profesional (CPD) yang disertai. Bermakna, bukan kuantiti tetapi kualiti serta kesediaan untuk berubah, lebih diutamakan. 

Cabaran kepemimpinan guru ialah untuk menghasilkan satu sistem yang dapat menambah baik pengajaran secara berterusan, bimbingan dan kepemimpinan pengajaran. Sistem masa kini tidak melihat kepakaran yang statik (satu zon selesa), tanpa penambah baikan (kesediaan untuk mengambil risiko baru), sebagai suatu yang dinamik.  

Abad ini, kemahiran yang diperlukan oleh murid / pelajar ialah kemahiran yang membolehkan mereka menghadapi dunia ekonomikal yang lebih kompetitif, ancaman gejala sosial (kemasyarakatan) yang kian meruncing serta penyimpangan daripada mentauhidkan Allah, melalui kreativiti dan penyelesaian masalah sebenar yang dapat dijangkakan.

Seorang guru tidak akan mampu mengubah pencapaian tanpa mengubah bahagian utama pengajaran iaitu:
1.      Meningkatkan ilmu dan kemahiran mengajar dan belajar
2.      Mengubahsuai isi kandungan selaras dengan kurikulum
3.      Mengubah bentuk hubungan antara guru, murid dan isi kandungan

Bahagian utama pengajaran ini akan membantu guru mengenalpasti arah tujuan penambahbaikan. Guru, murid dan isi kandungan - sekiranya dibuat perubahan pada satu daripadanya, maka guru perlu mengubah ketiga-tiganya. Guru tidak akan dapat mengubahsuai ilmu dan kemahiran dirinya sekiranya kekal pada tahap kurikulum yang rendah (guru perlu meningkatkan ilmu beyond buku teks). Sekiranya guru mengubahsuai isi kandungan tanpa mengubah ilmu pengetahuan dan kemahiran guru, maka ia tidak akan mampu mengajar pada tahap ilmu dan kemahiran yang dikehendaki. Begitu juga, peranan murid / pelajar perlu mengalami perubahan dalam proses penambahbaikan ini kerana tanpa perubahan tersebut keupayaan murid untuk mengawal pembelajaran kendiri akan kekal jauh.

Apakah komponen bahagian utama pengajaran?
1.      Kerja yang dilakukan oleh murid, dengan bimbingan dan bantuan guru untuk belajar, mengaplikasi isi kandungan, membuat refleksi tentang apa yang dipelajari (isi kandungan)dan bagaimana mereka telah mempelajarinya (kemahiran) serta mampu untuk melakukan pentaksiran ke atas pembelajaran sendiri ke atas pencapaian yang diharapkan.
2.      Tindakan yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan situasi dan persekitaran pembelajaran serta membentuk keupayaan murid agar mereka dapat belajar serta mampu mengaplikasi isi kandungan pelajaran berdasarkan pemilihan model pengajaran yang jelas, pedagogi yang digunakan, bagaimana sokongan dan pemantauan pembelajaran dilakukan, jangkaan tentang apa yang perlu murid kuasai serta bagaimana membuat pertimbangan secara berhikmah.
3.      Isi kandungan, dalam hal ini, merupakan konsep-konsep, proses berfikir dan mentaakul, kemahiran serta prosedur yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid dalam bidang yang khusus pada tahap tertentu.

Murid hanya akan berupaya untuk belajar dan mengaplikasi ilmu, proses dan kemahiran sekiranya mereka terlibat secara aktif dengan cabaran pelajaran (kurikulum semasa)di bawah bimbing seorang guru yang berkemahiran, berpengetahuan luas serta guru yang dapat memberi tindak balas cemerlang.
Guru pula hanya akan mampu melibatkan murid dengan isi kandungan yang mencabar (memerlukan aras kemahiran pemikiran tinggi atau KEBAT) yang boleh menghasilkan pembelajaran berkesan sekiranya diberikan sokongan berkualiti selaras dengan sumber-sumber pengajaran kemas kini, peluang untuk belajar, menjana dan menerima maklum balas, mereflek tentang kualiti pengajaran serta kualiti hasil kerja murid.

Bayangkanlah apa yang murid dapat lakukan sekiranya maklum balas daripada guru yang diterima setelah mendapat keputusan yang kurang memuaskan dalam peperiksaan semester pertama hanya berbunyi “Tingkatkan usaha untuk baiki keputusan” atau “Usaha lebih giat lagi”.   Dengan maklum balas begitu, berapa ramai agaknya murid yang dapat dan tahu cara untuk meningkatkan atau mengiatkan usaha mereka? Gaya belajar, keupayaan minda dan kemahiran murid tidak sama. Apa lagi dengan budaya dan latar belakang sosio ekonomi yang pelbagai.  Maklum balas begitu sebenarnya tidak berkualiti, tidak jelas dan tidak dapat membantu murid. Maklum balas seperti “Tingkatkan usaha belajar” mungkin lebih baik tetapi tetap kabur. Tidak semua murid tahu apa yang hendak dilakukan dan apa tak patut dilakukan atau bagaimana untuk jadi lebih baik sedangkan mereka telah pun belajar (tanpa kemahiran belajar yang sesuai dan efektif).

Sunday, 23 March 2014

Continuing Profesional Development (CPD) Guru Pendidikan IslamAssalamualaikum

Apabila saya dan guru-guru PAI sekelian menyertai bidang perguruan ini, maka kita perlu terlibat dengan prinsip-prinsip penambahbaikan berterusan melalui amalan etika profesion perguruan. Lazimnya CPD dikenal pasti dengan menghadiri kursus, seminar, bengkel atau pendidikan formal, namun tanpa refleksi kritikal ke atas pengalaman dan aktiviti pembelajaran yang dapat menambahbaik amalan bekerja sebagai guru secara berterusan, semua itu masih belum mencukupi.

CPD bermaksud mengekalkan, menambah baik serta meluas dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang relevan kepada kursus atau bidang mata pelajaran yang diajar, pengajaran itu sendiri dan latihan / penilaian pencapaian agar kesemuanya dapat meninggalkan impak yang positif ke atas amalan guru serta pengalaman murid. Sesetengah kursus yang dihadiri adalah baik untuk menambah maklumat serta mengemaskini pengetahuan tetapi tidak mengarah kepada perkembangan kemahiran. Ini bermakna, saban tahun guru perlu menunjukkan berlakunya penambahan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan kursus atau mata pelajaran yang diajar. 

Saya ingin kemukakan satu contoh keterlupaan kebanyakan penggubal untuk memahirkan aspek penggubalan item ujian bagi mata pelajaran PAI. Sekiranya kita begitu teliti dengan soalan ujian / peperiksaan yang ditelah digubal dan ditadbirkan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri atau kebangsaan, kita akan dapat mengesan kepincangan item-item ujian / peperiksaan tersebut. Pelbagai kepincangan dapat dikesan pada soalan yang telah digubal melibatkan domain kognitif yang ingin diukur hinggalah struktur item ujian itu sendiri. Sesetengah item ujian diperingkat universiti sendiri dapat dikesan kepelikan dan kejanggalan strukturnya (untuk menjaga keharmonian, saya tidak perlu mengemukakan contoh sebenar soalan yang agak lemah tersebut). Contoh mudah telah banyak dimuatkan dalam buku saya Penggubalan Item Ujian terbitan Freemind Horizons.

Dengan cara memperibadikan apa juga aktiviti perkembangan dengan tujuan untuk dapat terus kemas kini dengan perkembangan terkini dalam bidang yang diajar, bermakna ia dapat dianggap sebagai perkembangan profesionalisme yang bermakna asalkan soalan-soalan yang tercatat di bawah ini dapat dijawab:
1.       Apakah aktiviti perkembangan profesionalisme yang telah anda ikuti pada tahun ini?
2.       Sudahkan anda melakukan refleksi ke atas pembelajaran yang diperolehi daripada aktiviti tersebut?
3.       Adakah aktiviti serta refleksi tersebut telah dapat menambahbaik amalan bekerja (cara mengajar) anda?
4.       Dapatkah anda tunjukkan bukti-bukti tentang penambahbaikan serta impaknya ke atas murid, pelajar, rakan sekerja atau organisasi tempat anda bekerja.

Banyak bukti menunjukkan para guru, khususnya guru PAI, telah menggunakan masa yang banyak untuk meningkatkan profesionalisme mereka tetapi tidak sering dibuat refleksi atau didokumentasikan secara formal.

Untuk mengemas kini kemahiran pengajaran dan pembelajaran, saya ingin meyarankan agar para guru PAI  mencuba perkara-perkara berikut:
1.       Lakukan bimbingan rakan sekerja (anda membimbing rakan atau rakan membimbing anda)
2.       Pengajaran berpasangan
3.       Semakan rakan sekerja
4.       Pemerhatian rakan sekerja
5.       Pentaksiran kendiri peringkat panitia / bidang / unit / jabatan
6.       Melaksanakan kajian tindakan
7.       Mereka bentuk mekanisma maklum balas inovatif
8.       Menyertai perbincangan profesional (face to face atau secara maya)
9.       Melawat rakan sekerja di organisasi lain
10.   Berkolaborasi dan berkongsi idea melalui forum / blog / email / WhatApps
11.   Membuat dan membentang kertas kerja dalam konferens atau seminar
12.   Menyelia penyelidikan
13.   Mengatur program perkembangan staf
14.   Mewujudkan jaringan dengan pakar mata pelajaran
15.   Membaca jurnal atau penulisan berkaitan pedagogi dan inovasi

Monday, 3 March 2014

Panduan Menulis Kertas Cadangan Kajian Tindakan IPGM

Pastikan terlebih dahulu dibaca http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2014/02/soalan-yang-pernah-ditimbulkan-tentang.html agar anda benar-benar faham tentang kajian tindakan praktikal


Kertas cadangan (proposal) kajian tindakan di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) lebih difokuskan kepada isu-isu berkaitan pedagogi pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu, kertas cadangan yang perlu dikemukakan oleh pelajar IPGM hendaklah berkaitan isu aplikasi pedagogi pendidikan iaitu isu yang dapat dikaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran berkesan (effective teaching). Ini bermakna pelajar perlu terlebih dahulu memahami konsep-konsep asas dalam disiplin pedagogi seperti pendekatan, strategi,  kaedah, serta teknik pengajaran dan pembelajaran. Elemen-elemen utama yang akan mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran perlu diambil kira seperti gaya pembelajaran, pelbagai kecerdasan, taksonomi kognitif Bloom (juga Anderson dan Krathwohl) dan sebagainya. Ini tidak bermakna kajian tindakan menafikan aspek pengurusan dan kepemimpinan pendidikan, cuma IPGM menekankan aspek pedagogi pengajaran dan pembelajaran sebelum pelajar mula menjalankan tugas setelah tamat latihan di IPGM. Maknanya, seorang guru seharusnya menguasai ilmu pedagogi.

Untuk tujuan menyediakan kertas cadangan, beberapa perkara perlu dikemukakan seperti berikut:

    1.    Tajuk Kajian
Pastikan tajuk kajian berorientasikan tindakan untuk tujuan penambahbaikan amalan bekerja (ilmu dan kemahiran guru ketika melaksanakan pengajaran). Elakkan daripada mengemukakan tajuk yang bersifat sebab dan akibat atau korelasi. 

Sila baca http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2014_02_01_archive.html terlebih dahulu 

    2.    Nama Penyelidik dan Sekolah

    3.    Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu
.......termasuk refleksi kepercayaan dan nilai pendidikan yang menjadi pegangan penyelidik yang ingin direalisasikan. Sebaiknya kemukakan refleksi bersifat kritikal dengan sokongan literatur (sebagai sumber asas pegangan teori dan nilai) dan bukan sekadar diskripsi dalam bentuk penulisan diari.  

Sila lihat di 
http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2013/12/refleksi-kritikal-updated.html 
http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2011/08/jurnal-reflektif-minggu-ke12.html
http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2011/08/komen-saya-tentang-refleksi-minggu-ke.html

    4.    Isu Keprihatinan / Fokus Kajian
Isu keperihatinan / pernyataan dan analisis masalah dinyatakan dengan jelas termasuk implikasinya ke atas pengajaran, pembelajaran atau pengurusan berdasarkan maklumat dan data awal yang diperolehi. Pernyataan fokus kajian ini sebaiknya dikaitkan dengan latar belakang teori dan / atau penyelidikan lampau melalui pembacaan. Di bawah subtopik Isu keperihatinan ini sebaiknya meliputi skop kajian, kerelevanan, kebolehan diurus, keserasian, kepentingan, kawalan dan kolaborasi (dan dinyatakan dengan jelas).Skop kajian

·         Isu / fenomena / masalah itu wujud serta mengganggu prestasi pengajaran dan pembelajaran tetapi dijangka boleh dibuat penambahbaikan

·         Kepercayaan dan nilai pendidikan yang dipegang dapat membantu penambahbaikan yang dirancang


Kerelevanan

·         Kepentingan isu / fenomena / masalah perlu diselesaikan kerana dikhuatiri meninggalkan kesan negatif ke atas proses pdp, profesionalisme guru, murid atau institusi


Kebolehan diurus

·         Kebolehan menangani isu / fenomena / masalah melalui tindakan yang dirancang

·         Pengurusan kemungkinan keperluan dan kekangan


Keserasian

·         Boleh dilaksanakan dalam kerja-kerja mengajar dan tidak merupakan amalan yang asing daripada bidang pendidikan


Kepentingan

·         Kepentingan kajian kepada guru, murid, rakan sekerja atau sekolah


Kawalan

·         Peserta kajian dapat dikawal tanpa mengganggu rutin pembelajaran murid lain


Kolaborasi

·         Sokongan daripada rakan sekerja, pengurus sekolah, rakan kritikal dan individu lain yang dapat membantu proses interpretasi data 

    5.    Objektif Kajian
Pastikan objektif yang ditulis meliputi fokus kajian, tindakan yang ingin dilaksanakan dan jangkaan pencapaian (lihat soalan kajian – objektif kajian akan menggambarkan jawapan yang diinginkan daripada soalan kajian).
     
      Objektif Umum
      Objektif Khusus

    6.    Soalan kajian
Kemukakan soalan-soalan yang ingin diperolehi jawapannya melalui kajian ini. Disebabkan kajian tindakan dilakukan dengan tujuan penambahbaikan amalan penyelidik sendiri, maka dua kata soal (adakah dan bagaimanakah) menjadi fokus pembinaan soalan kajian.
Contoh:
Adakah dengan mengaplikasikan teknik penyoalan dalam kaedah penerangan membolehkan murid saya .......?
Bagaimanakah mengaplikasikan teknik penyoalan sokratik semasa menggunakan kaedah penerangan untuk membolehkan murid saya ......?     

    7.    Kumpulan Sasaran
...... selain maklumat asas seperti bilangan dan jantina peserta, masukkan juga ciri-ciri unik peserta yang menyebabkan mereka terpilih sebagai peserta kajian.

    8.    Prosedur Kajian
Kemukakan bentuk intervensi (tindakan / inovasi) yang ingin dilaksanakan, jelaskan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan (sebaiknya libatkan konsep triangulasi untuk tujuan meningkatkan rigour dan trustworthiness) serta bagaimana data akan dianalisis (proses koding dan pengkategorian data serta interpretasi / mendapatkan makna untuk data kualitatif).

Sekiranya melibatkan data kuantitatif (lazimnya tidak digunakan dalam kajian tindakan praktikal) maka statistik numerikal digunakan dan pastikan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen dan data.
     
    9.    Jadual Pelaksanaan Kajian
Kemukakan jadual tindakan serta tarikh tentatif aktiviti berkenaan

    10.  Perbelanjaan
Jangkaan perbelanjaan dikemukakan dalam kertas cadangan adalah untuk tujuan mendapatkan bantuan (kewangan atau bahan).

    11.  Senarai rujukan
Nyatakan tidak kurang daripada 10 sumber (buku, jurnal, sumber digital daripada Intenet, majalah dan sebagainya). Patuhi format APA atau MLA.

    12.  Apendiks
Kemukakan contoh alat / instrumen mengumpulkan data dan pastikan mematuhi protokol


Nota: Terdapat pandangan yang meminta dikemukakan tinjauan literatur sebagai satu sub topik tersendiri namun bagi kebanyakan penyelidik lebih cenderung untuk memasukkan tinjauan literatur dalam bentuk embeded dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, fokus kajian dan prosedur kajian. Tidak salah tetapi ciri ini juga yang membezakan kajian tindakan daripada kajian / penyelidikan pendidikan yang lain (keperpustakaan, praeksperimental, eksperimental, kuasi ekperimental, tinjauan, korelasi, sebab-akibat).