Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Wednesday, 3 May 2017

Paparan Data Kualitatif Kajian Tindakan


Sebaiknya baca dahulu di sini

Terdapat beberapa cara untuk memaparkan data-data kualitatif dalam laporan kajian tindakan. Berikut adalah sebahagian daripada yang biasa digunakan oleh para penyelidik di sekolah.

Paparan dalam kotak
Penyelidik menggunakan kaedah paparan dalam kotak apabila ingin menegaskan naratif khusus  (data) yang dianggap penting serta relevan dengan kajian yang dilakukan. Paparan dalam kotak merupakan cara paling mudah untuk memaparkan data yang dipilih daripada laporan atau penulisan refleksi. Paparan dalam kotak membantu penyelidik mengasingkan konsep-konsep tertentu daripada penulisan laporan kajian. Contohnya;


Sampel A dan D diperhatikan telah boleh membaca petikan 
pendek yang diberikan dengan agak lancar meskipun terdapat 
kesalahan semasa membunyikan perkataan-perkataan yang 
melibatkan tiga suku kata. Sampel B dan C pula didapat 
membaca dengan kadar yang lebih perlahan dan agak 
merangkak. Penggunaan warna yang mengasingkan suku 
kata membolehkan mereka membaca berbanding 
petikan yang diberikan menggunakan satu warna sahaja (hitam).
 
 


Gambarrajah 1: Laporan pemerhatian tentang keupayaan membaca peserta

Model pokok keputusan
Gladwin dalam Miles dan Huberman (1994) menggunakan model pokok keputusan sebagai cara memaparkan penjelasan tentang cara membuat keputusan dan tindakan yang logik, rasional serta boleh diterima dengan menggunakan pelbagai contoh. 
Gambar rajah 2: Langkah penambahbaikan tindakan

Carta alir
Konsep-konsep utama atau istilah disusun atur mengikut hubungan mereka berdasarkan aliran masa atau proses (Lofland dan rakan-rakan; 2006). Carta alir lazimnya menunjukkan pilihan yang berlainan yang dibuat oleh peserta kajian dalam proses tertentu. Carta alir merupakan satu aliran yang dapat menggambarkan laluan tindakan yang berbeza. Data diwakili dengan menggunakan simbol yang berbeza (contohnya, bulatan, bujur, segi empat tepat, dan lain-lain) serta anak panah digunakan untuk menyambung dan / atau arah aliran. Carta alir boleh mengambil bentuk yang berbeza, tetapi ciri-ciri utamanya adalah bahawa ia mewakili laluan, arah dan proses. 

Gambar rajah 3: Carta alir langkah-langkah aktiviti pembelajaran

Matriks
Matriks adalah jadual yang dibina berdasarkan “klasifikasi bersilang dua atau lebih dimensi, pembolehubah, atau konsep yang relevan dengan topik atau topik yang menarik" (Lofland et al., 2006). Matriks, atau jadual, digunakan secara meluas dengan pelbagai tujuan yang pelbagai dari mendaftar maklumat demografik kepada ilustrasi keputusan yang lebih kompleks.

                  Jadual 1: Catatan refleksi guru mengenai respons peserta dalam proses pembelajaran


Paparan visual metafora.
Jenis paparan ini digambarkan dalam bentuk metafora. Ada kalanya digambarkan scara puitis tetang sesuatu topik atau tema yang ditemui. Paparan visual metafora mewakili penemuan dan keputusan menggunakan tanda atau simbol yang sama atau memang terdapat dalam dalam budaya sesuatu kelompok manusia. Menurut Lengler dan Eppler (2007), gambaran metafora menyampaikan pandangan yang kompleks dengan menggunakan templat yang mudah dan biasa. Paparan ini agak aneh kerana mempunyai dua fungsi atau menggunakan dua lapisan perwakilan. Pada satu tahap mereka mempersembahkan maklumat secara grafik dengan cara yang tersusun dan teratur, tetapi di samping itu, ciri-ciri utama metafora digunakan untuk menyampaikan tahap kedua perwakilan, yang memberikan pandangan atau pengetahuan tersirat mengenai maklumat yang diwakili. Sama dengan jaringan rangkaian, paparan visual metafora menggambarkan model, teori, atau rangka kerja dan mewakili hubungan antara tema dan subtema.
Gambar rajah 4: Tingkah laku pembelajaran peserta yang diperhatikan semasa guru mengajar

Gambar rajah Venn yang diubah suai.
John Venn telah mencipta satu jenis rajah sekitar tahun 1880 untuk menunjukkan semua hubungan mungkin dalam kumpulan sesuatu perkara. Ia terdiri daripada bulatan yang bertindih dengan persimpangan yang mewakili kawasan umum yang dikongsi sama antara bulatan-bulatan tersebut (Baron, 1969). artikel penyelidikan kualitatif biasanya menggunakan versi gambar rajah Venn yang diubah suai untuk memaparkan perkongsian satu konsep, kategori, atau proses. Gambar rajah Venn juga telah digunakan untuk menggambarkan model atau kerangka konsep.

Gambar rajah 5:Tahap kerjasama dan interaksi yang diperhatikan


Jaringan rangkaian
Jaringan rangkaian ditakrifkan sebagai "koleksi 'nod' atau mata yang dihubungkan dengan garisan ('link')" (Miles & Huberman, 1994, p. 94). Jaringan rangkaian membenarkan tumpuan untuk berada di banyak pembolehubah pada satu masa. Dalam kajian kualitatif, jaringan rangkaian biasa digunakan untuk menunjukkan rangka kerja, model, atau teori yang menunjukkan penemuan tentang sesuatu fenomena yang dikaji. Paparan rangkaian menunjukkan hasil atau analisis konsep, dan membantu untuk menggambarkan hubungan antara aspek teori kajian. Di samping itu, jenis paparan ini menggambarkan hubungan antara tema dan kategori serta subkategori.
Gambar rajah 6: Aktiviti Pembelajaran Koperatif

Taksonomi.
Sebuah taksonomi merupakan satu klasifikasi dalam satu struktur berhirarki yang disusun atur dalam bentuk hubungan supertype-subtype.  Elemen subjenis (subtype) mengekalkan semua sifat-sifat atau ciri-ciri jenis terbaik (supertype) dengan ditambah nilai baik atau nilai terbatas.
Sebagai contoh, mawar adalah sejenis bunga; dengan itu, setiap mawar adalah bunga, tetapi tidak setiap bunga adalah mawar. Spradley (1980) telah membina satu analisis taksonomi yang menunjukkan bagaimana sesuatu domain itu disusun atur yang dianjurkan dan bagaimana sesuatu sampel (peserta kajian), objek, aktiviti atau komponen mana-mana sistem  dikaitkan antara satu dengan yang lain. Sesuatu taksonomi mewakili pelbagai jenis klasifikasi dan digunakan untuk mengklasifikasi atau menyusun maklumat. Penyelidik menggunakan taksonomi untuk menggambarkan carta organisasi pengumpulan data, satu bentuk pendekatan bola salji (snowball approach) yang menghubungkan dengan peserta dengan struktur hierarki organisasi yang dibuat kajian. 

Gambar rajah 7: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Thursday, 23 March 2017

Memantau Pembelajaran PelajarBeberapa kajian pendidikan yang telah dilakukan menunjukkan bahawa pemantauan pembelajaran para pelajar merupakan komponen yang perlu untuk memastikan kualiti pendidikan yang tinggi. Pemantauan kemajuan pelajar yang dilakukan secara berhati-hati dan teliti, merupakan faktor utama yang membezakan antara guru dan sekolah cemerlang denagn guru dan sekolah biasa atau tidak berdaya maju. Malah sesetengah pakar pendidikan melihat elemen pemantauan ini sebagai penjangka paling baik untuk melihat kecemerlangan pencapaian pelajar.

Kamus American Heritage menjelaskan pemantauan pembelajaran sebagai melakukan semakan secara sistematik dengan tujuan untuk mengumpulkan beberapa kategori data yang telah dikenal pasti. Ini bermaksud pemantauan mempunyai kaitan yang rapat dengan fungsi menyimpan data, membuat laporan serta membuat keputusan. Penerangan ini masih agak kabur dan boleh mengelirukan. Oleh itu, dalam penulisan ini, saya ingin melihat pemantauan pembelajaran sebagai aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk memantau pembelajaran para pelajar dengan tujuan untuk membuat keputusan tentang pengajaran serta memberikan maklum balas ke atas kemajuan pelajar. 

Untuk memudahkan pemahaman, saya memilih untuk mendefinisikan pemantauan pembelajaran sebagai aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk mengesan kemajuan pembelajaran pelajar dengan tujuan untuk membuat keputusan tentang amalan pengajaran guru dan memberikan maklum balas yang dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Apabila para pendidik bercakap tentang pengawasan dan pemantauan bilik darjah, mereka akan merujuk kepada tingkah laku berikut:

 • Mengemukakan soalan untuk menyemak kefahaman tentang isi pelajaran yang disampaikan.
 • Berjalan dalam bilik darjah semasa pelajar melakukan aktiviti pembelajaran sambil membimbing pelajar yang bermasalah pembelajaran secara perseorangan (one to one contact)
 • Memberi tugasan, mengumpul dan menyemak latihan dan kerja-kerja rumah yang diberikan, memberikan skor dan maklum balas yang berkesan.
 •  Mentadbir dan menyemak kertas ujian  serta merekodkan keputusan.
 • Menyemak semula data pencapaian pelajar dan menggunakan data tersebut untuk membuat refleksi dan penambahbaikan amalan pengajaran.

Artikel ini ditulis dengan menumpukan kepada bagaimana pemantauan ke atas pembelajaran pelajar dilakukan berdasarkan kepada rumusan daripada beberapa kajian. Istilah penyiasatan pembelajaran merujuk kepada beberapa cara yang boleh digunakan oleh guru untuk mendapatkan respons jawapan kepada isi pelajaran bagi menentukan tahap pemahaman pelajar terhadap apa yang telah guru ajarkan. Penyoalan, kuiz atau apa saja cara yang digunakan untuk mengesan tahap pembelajaran boleh digunakan.  

Dapatan daripada banyak kajian menunjukkan  penyoalan dan siasatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dapat menghasilkan pelbagai faedah terutamanya apabila teknik-teknik berikut digunakan:

 • Memastikan soalan dikemukakan berdasarkan kepada tahap kesukaran yang sesuai dan membolehkan kebanyakan pelajar dapat memberikan jawapan yang betul seperti yang sepatutnya.
 • Memberi perhatian kepada siapa yang memberikan jawapan apabila sesi perbincangan atau soal jawab dilaksanakan dan meminta pelajar lain memberikan respons (terutama mereka yang tidak bersedia untuk berkongsi jawapan).
 •  Meminta pelajar memberikan komen atau menghuraikan jawapan yang telah diberikan oleh rakan mereka.
 • Menggunakan maklum balas tahap kefahaman untuk meningkatkan kadar pengajaran apabila diperlukan.

Kajian juga menunjukkan bahawa pemantauan ke atas aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah membolehkan pelajar mencapai tahap yang lebih tinggi daripada yang dijangkakan. Pemantauan aktiviti pembelajaran melibatkan pergerakan guru ke seluruh bilik darjah, menyedari kekuatan dan kelemahan pelajar semasa mereka menjalani aktiviti pembelajaran serta membimbing pelajar secara individu apabila keadaan memerlukan. Lazimnya, guru yang berkesan mempunyai prosedur yang sistematik untuk menyelia dan menggalakkan pelajar semasa mereka bekerja serta memulakan interaksi dengan pelajar yang memerlukan bantuan (bukan sekadar menunggu sehingga pelajar meminta bantuan). Mereka juga berinteraksi secara lebih bermakna dengan pelajar semasa memantau aktiviti pembelajaran, kekal dengan orientasi tugas serta bersama-sama menyelesaikan masalah pelajar, memberi lebih masa dan perhatian kepada pelajar yang dipercayai memerlukan bantuan tambahan serta mementingkan ketekalan dan berhati-hati ketika menyemak tugasan pelajar (memastikan pelajar menghantar tugasan yang berkualiti).  

Bagi kebanyakan guru, kerja rumah yang diberikan sebagai tugasan tambahan merupakan sesuatu yang dapat membantu pelajar menguasai pelajaran dan pembelajaran. Kerja rumah didapati mempunyai kesan yang signifikan dan positif ke atas pencapaian sekiranya kerja rumah tersebut dipantau oleh guru. Hasil yang bermanfaat akan diperoleh sekiranya kerja rumah:
 • Berkait rapat dengan isi pelajaran yang baru dipelajari dalam bilik darjah
 • Diberikan dengan tujuan latihan pemantapan terhadap bahan atau isi pelajaran yang baru
 • Sesuai dengan tahap kebolehan dan keupayaan pelajar
 • Benar-benar difahami oleh pelajar dan ibu bapa mereka
 • Dikawal selia oleh ibu bapa iaitu kesedaran ibu bapa terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mendorong kerja rumah dilakukan dengan baik
 • Tidak menangguhkan semakan dan dikembalikan kepada pelajar dengan kadar segera
 •  Dinilai dengan skor atau gred serta diberikan maklum balas yang bermakna dan berkesan


Ujian kelas (penilaian formatif) yang diberikan turut berperanan sebagai alat memantau pembelajaran pelajar. Sebaik-baik ujian adalah ujian yang item-itemnya dibina berdasarkan kepada standard nasional. Terdapat banyak kertas-kertas ujian yang boleh dibeli di pasaran tetapi tidak semua item-itemnya dibina dengan baik. Oleh itu, sebarang ujian yang diberikan kepada pelajar perlu dirancang, dibina berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) jika berkaitan  dan dapat menunjukkan hubungan yang positif ke atas keputusan ujian. Kesan yang baik akan dapat dilihat apabila ujian ditadbirkan secara agak kerap serta menjadi sebahagian daripada pendekatan pengajaran (iaitu selari dengan bahan yang diajar).

Kertas ujian perlu disemak, diberikan skor atau gred dan dikembalikan kepada pelajar agar mereka boleh membuat pembetulan serta penambahbaikan pemahaman. Kajian banyak menunjukkan bahawa pelajar yang diberikan ujian secara kerap dan diberikan maklum balas bermakna, dapat membina sikap yang lebih positif  ke atas ujian.  

Perlu diingat bahawa penilaian formatif bukan hanya dilaksanakan dalam bentuk ujian (lisan atau pensel dan kertas). Terdapat banyak cara melaksanakan penilaian formatif  untuk memungkinkan guru dapat mengumpulkan data pencapaian (akan dikongsikan pada waktu yang lain).

Guru-guru efektif melihat apa yang berlaku dalam proses pembelajaran serta mengesan faktor-faktor yang mempengaruh. Mereka akan mengumpulkan data sebagai bukti penguasaan konsep serta isi kandungan. Mereka kenal siapa pelajar mereka. Tiada penilai lain yang mempunyai peluang untuk benar-benar dapat melihat pelajar dari masa ke masa. Namun begitu, guru perlu berhati-hati dan bertanya kepada diri sendiri "Apa sebenarnya yang saya lihat? Adakah saya telah membuat kesimpulan yang betul dan tepat berdasarkan apa yang saya lihat?" (Stiggins, 2001). 

Segala maklumat (data) yang terkumpul perlu digunakan untuk merancang pengajaran pengukuhan, pemulihan atau pengayaan. Ringkasnya, guru perlu membuat perancangan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. 

Saturday, 10 December 2016

Menjadi Guru Yang Lebih BaikSalah satu perkara yang menyebabkan sekolah menjadi tempat yang membosankan bagi pelajar, menurut pelajar-pelajar ini ialah, kebanyakan perkara yang dipelajari di sekolah hanya merupakan perkara yang tidak dapat diterima secara lebih bermakna untuk mana-mana konteks dalam kehidupan mereka. Apakah maknanya mempelajari pelbagai topik Matematik dan Sains sekiranya kecenderungan pelajar adalah untuk menjadi penyanyi, pelakon atau ahli sukan apabila tamat tempoh wajib belajar hingga tingkatan lima? Malah terdapat pelajar yang meninggalkan bangku sekolah dan menceburi dunia hiburan dan sukan ketika berumur 15 tahun.  Apakah maknanya mempelajari tatabahasa serta nahu apabila komunikasi boleh sahaja berlaku dan difahami dengan menggunakan bahasa pasar? Apakah maknanya mempelajari Sejarah kalau kecenderungan serta motivasi pelajar adalah untuk menjadi pekerja teknikal yang mahir?

Tekanan yang dihadapi oleh para guru untuk menghabiskan sukatan kurikulum standard serta menyediakan ujian-ujian setara menyebabkan pengajaran lebih didorong untuk menghabiskan konten dan bukannya berasaskan kepada keperluan pelajar atau apa yang pelajar ingin tahu sebenarnya. Adalah sangat sukar bagi guru untuk mengimbangkan antara keperluan pelajar dan kurikulum yang perlu disampaikan dalam bentuk teks (buku teks dan sebagainya). Teks dihasilkan dalam bentuk logik, tersusun, dalam bentuk hitam putih. Manakala keperluan dan latar belakang pelajar adalah pelbagai dan kompleks. Situasi pembelajaran akan bertukar dengan adanya proses sosialisasi serta perubahan kurikulum yang agak bertentangan dengan kehendak dan keperluan pelajar. Kanak-kanak kecil peringkat tadika yang masih memerlukan bimbingan perkembangan pelbagai aspek kemanusiaan secara menyeluruh, dibebankan dengan perkembangan kognitif dalam kebanyakan waktu.

Sesetengah idea inovasi yang terbaik akan hilang lenyap lantaran tiada usaha untuk menginstitusikan amalan berkenaan. Banyak sekolah-sekolah lama yang masih kekurangan keperluan asas atau memiliki keperluan asas yang sudah uzur dan layak dihapus kira. Masih terdapat guru-guru yang tidak mendapat sokongan pentadbiran apabila melakukan sesuatu yang tidak bersifat tradisi, untuk menghadapi bilangan pelajar yang ramai serta sentiasa berkembang. Perkembangan profesional pula dianggap terlalu mahal untuk dilaksanakan serta tidak mendapat sokongan kewangan daripada pentadbir sekolah. Perkembangan profesional guru-guru di sekolah banyak bergantung kepada siapa rakan sejawatan mereka, sikap pentadbir, pengalaman serta lokasi sekolah.

Persoalannya, dengan adanya pelbagai kerenah ini, adakah guru masih berpeluang menjadi lebih baik? Tentulah jawapannya YA. Guru yang terdedah kepada pelbagai peluang perkembangan profesional, adalah guru yang berkemungkinan menjadi guru yang lebih baik. Mereka akan berpeluang untuk mempelajari tentang inovasi pendidikan serta memperoleh pelbagai alat yang boleh diintegrasikan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Tanpa sokongan pihak pentadbir serta maklum balas yang memberangsangkan, guru akan melupakan semua rancanagn inovasi mereka.
Sebenarnya tidaklah begitu sukar untuk menjadi guru yang lebih baik. Guru-guru yang inovatif hanya perlu mengambil kira serta memikirkan bagaimana melaksanakan idea-idea inovatif mereka. 

Guru-guru yang telah didedahkan kepada mereka tentang pengajaran dan pembelajaran tumpuan atau berorientasikan pelajar tetapi tidak berpeluang untuk mengaitkannya dalam bentuk satu kepaduan yang menyeluruh, boleh mencuba saranan di bawah.

Cuba gunakan soalan-soalan penting yang dapat meningkatkan wacana dan pemikiran untuk membolehkan pelajar menyedari bahawa belajar dan kejayaan bukan satu destinasi tetapi merupakan satu perjalanan tanpa titik akhir. Maknanya, semakin banyak yang diketahui, semakin banyak pula yang perlu diketahui dan dipelajari. Apakah soalan yang dianggap penting? Bagaimana mengenalinya? Bagaimana pula mengaplikasikannya dalam bilik darjah? Soalan penting merupakan soalan yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempersoalkan sesuatu isu, meneroka dengan lebih mendalam isu berkenaan serta membincang dan memperdebatnya. Kita biasa mendengar rungutan pelajar vseperti Susahnya soalan ini!”. Persoalannya, sejauh mana sesuatu yang susah itu benar-benar susah (sukar) sehingga tiada penyelesaiannya langsung? Soalan penting akan menyedarkan pelajar bahawa untuk mendapatkan jawapannya, mereka perlu melihatnya dari pelbagai perspektif serta interpretasi, mencari dan meneroka pelbagai alternatif. Soalan penting bukan bererti mesti melibatkan tahap pemikiran tinggi (KBAT) berdasarkan taksonomi kognitif tetapi cukup untuk membuatkan pelajar berfikir semula, membincangkannya dan mencari penyelesaian yang mungkin. Isu “Susahnya soalan ini!” boleh ditanyakan dengan soalan “Apanya yang susah?” Soalan begini membuatkan pelajar merenung dan mencari elemen yang menyebabkan soalan dilihat sebagai menyusahkan. "Bagaimana awak tahu ianya susah?" Soalan begini pula akan membuatkan pelajar mengenalpasti elemen "salah faham" atau "belum dikuasai" yang menyebabkan soalan dianggap susah. Elemen yang menyusahkan ini akan dikenalpasti dan dicari penyelesaiannya. Perlu diingat bahawa soalan-soalan penting tidak bertujuan untuk membezakan antara jawapan betul atau salah tetapi lebih kepada mendapatkan jawapan melalui proses berfikir secara mendalam serta mengambil kira pelbagai idea.

Sudah pasti terdapat panduan tertentu bagaimana menggunakan soalan-soalan penting. Saya tidak berhasrat untuk menyatakannya di sini.

Dalam kebanyakan bilik darjah, guru merasakan bahawa mereka mempunyai terlalu banyak perkara yang perlu dilakukan (mengajar, membimbing, menyemak, mengurus, memudahcara, merefleks dan seterusnya) sedangkan masa yang diperuntukkan adalah sangat terbatas untuk membolehkannya menunaikan kesemua tugas tersebut. Terlalu banyak tuntutan yang perlu ditunaikan baik pada peringkat bilik darjah, peringkat sekolah, daerah, negeri mahu pun negara yang meninggalkan kesan ke atas pengurusan masa guru. Buku teks yang tebal, buku-buku kerja dan latihan, perubahan kurikulum, pengurusan kokurikulum, kerenah pelbagai pihak... semuanya menyumbang kepada tekanan ke atas guru. Dalam hal begini, bagaimana menjadi guru yang lebih baik? Integrasi perlu dilihat sebagai alat kesepaduan:- integrasi kurikulum, integrasi topik-topik dalam mata pelajaran, integrasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, integrasi dengan teknologi, integrasi strategi, integrasi nilai dan sebagainya. Integrasi membolehkan pelajar meneroka, mengumpul, memproses, memurnikan dan mempersembahkan maklumat tentangsesuatutopik yang ingin diselidiki tanpa batasan serta halangan mata pelajaran tradisional (Pigdon dan Wooley, 1992) untuk membolehkan pelajar terlibat dalam proses pembelajaran yang bertujuan, bermakna dan relevan. Program integrasi tidak hanya berfokus kepada bidang-bidang kurikulum secara berasingan tetapi berdasarkan kepada perkembangan kemahiran sekitar tema-tema tertentu. 

Mengapakah kurikulum dan reka bentuk pentaksiran serta penilaian yang standard diperlukan di sekolah? Jawapan mudahnya ialah kawalan kualiti lepasan sekolah. Ekspektasi guru adalah tidak sama untuk mata pelajaran yang sama. Terdapat faktor latar belakang guru, latar belakang kumpulan pelajar, lokasi sekolah serta polisi-polisi tertentu yang mempengaruhi ketaksamaan ini. Walaupun guru bebas memilih dan menggunakan pendekatan, strategi, kaedah serta teknik pengajaran yang difikirkan sesuai, adalah sukar untuk membuat justifikasi cara dan gaya mengajar yang berkesan lebih-lebih lagi apabila amalan mentaksir serta menilai adalah tidak sama bagi semua guru. Semua ini dapat diatasi sekiranya semua sekolah mengamalkan pelaksanaan kurikulum serta pentaksiran yang standard.

Pentaksiran dan penilaian dinilai autentik apabila ia melibatkan penyelesaian masalah, isu-isu serta tugas dalam dunia sebenar. Tugasan yang autentik membolehkan pelajar melalui proses pembelajaran bermakna serta dapat menghubungkan dan mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam bilik darjah dengan masalah dunia sebenar. Tugasan yang autentik mempunyai sebahagian besar atau kesemua ciri-ciri berikut:

a. melibatkan audien serta tujuan sebenar (luar bilik darjah)
b. melibatkan pengintegrasian isi kandungan dan pelbagai kemahiran 
c. kriteria skor /pemarkahan yang standard 
d. membolehkan pelajar menghuraikan konsep dalam pelbagai bentuk komunikasi (persembahan, tulisan, lakaran atau lisan) 
e. melibatkan pelbagai aras pemikiran
f. telus

Rubrik merupakan komponen kritikal sesebuah tugasan dan pentaksiran yang autentik (bukan untuk item objektif pelbagai pilihan). Kebanyakan guru melihat rubrik sebagai kriteria untuk menilai dan memberi markahatau skor. Rubrik juga sebenarnya boleh digunakan untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran. Rubrik bukannya senarai semak, helaian markah atau skala pemarkahan. Tujuan rubrik, sama ada holistik atau analitik, adalah untuk mengesan sama ada wujud atau tidak elemen-elemen yang diperlukan dalam sesuatu tugasan. Rubrik menjadi bermakna untuk pengajaran yang baik kerana ia dapat membantu guru menjelaskan elemen-elemen yang diperlukan agar menepati ekspektasi guru dan meningkatkan kualiti pembelajaran.

Portfolio membolehkan guru menemui dan mengenal pasti apa yang pelajar fikirkan, apa yang mereka harga dan siapakah mereka sebenarnya. Sekiranya digunakan dengan betul dan bijak, portfolio akan menjadi alat yang paling lengkap untuk mendokumentasikan perkembangan, usaha dan pencapaian pelajar. Ia menggambarkan tentang hasil kerja pelajar. Sekiranya dalam portfolio tersebut disertakan juga refleksi pelajar, guru akan dapat mengenal pasti apa yang pelajar fikir tentang dirinya sebagai seorang pelajar. Portfolio merupakan koleksi hasil kerja pelajar yang menunjukkan tentang usaha (semua perancangan dan draf yang membawa kepada hasil akhir), kemajuan (kerjaasas, pembetulan serta contoh hasil kerja) dan pencapaian pelajar (hasil terbaik). 

Apabila merancang untuk menggunakan portfolio, guru perlu mengambil kira perkara-perkara berikut:
Ketabahan / ketahanan: melibatkan kerja berterusan mengambil masa sekurang-kurangnya seminggu, penjelasan langkah-langkah yang diambil, draf, semakan, pembetulan, penambahbaikan dan perubahan-perubahan lain.
Komunikasi: melibatkan penggunaan jadual, graf, gambar rajah serta lakaran serta penjelasan bagi setiap langkah yang diambil.
Pembacaan dan penulisan: melibatkan pendokumentasian segala yang berlaku dalam bentuk penulisan hingga kepada hasil terakhir termasuk bukti-bukti bahan bacaan yang menjadi rujukan.
Kolaborasi:melibatkan sekurang-kurang satu orang lain atau rakan yang turut bersama memberi pandangan serta membantu untuk menyempurnakan tugasan.
Kemahiran analitikal: penulisan yang membuktikan analisis situasi serta dokumen dilakukan.

Apabila pelajar bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka sendiri, mereka akan merenung (refleks) pencapaian mereka, menilai kerja mereka, membuat keputusan di mana perubahan perlu dilakukan, menentukan matlamat dan memasikan strategi mana yang paling baik dan mantap untuk mencapai matlamat terbaik.Sekiranya pelajar ingin menjadi lebih berfikrah, mereka perlu diajar bagaimana melakukan analisis dan penilaian ke atas kerja mereka. Guru perlu membantu pelajar menentukan matlamat yang mencabar serta realistik secara berterusan. Untuk membolehkan pelajar menjadi refelktif serta menghargai proses berfikir, guru sendiri perlu mengamalkan serta menghargai refleksi kendiri. Apabila guru menghargai refleksi kendiri dan refleksi para pelajarnya, proses pembelajaran menjadi sama penting dengan hasil pembelajaran. Fokus penilaian berlaku bukan sekadar apabila projek telah diselesaikan tetapi berlaku sepanjang tahun persekolahan. 

Kajian tindakan merupakan satu proses bertanyakan soalan-soalan penting serta mencari jawapan secara sistematik. Soalan-soalan ini menjadi sangat bermakna, iaitu guru ingin mencari serta perlu mengetahui jawapan kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan tugas dan kerjayanya. Kajian tindakan menjadi sangat praktikal di mana guru sebagai penyelidik, menjadi sebahagian daripada penyelidikan berkenaan. Penyelidik guru akan menyelidik masalah serta amalan dirinya sendiri. Kajian yang dilakukan bersifat sederhana, terkawal dan mengenai tugasnya sebagai guru. 
 
  
-        Updated 24 Feb 2017

P