Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Thursday, 7 May 2015

Bagaimana Hendak Mengajar Menggunakan Kemahiran Belajar 3Berkomunikasi
Berkomunikasi dalam konteks kemahiran belajar merupakan satu proses memindahkan atau menyampaikan buah pemikiran atau mesej daripada satu minda ke minda yang lain, dan sebagai balasannya, akan menerima pandangan atau pemikiran yang lain. Berkomunikasi membolehkan minda diselaraskan melalui proses berfikir bersama. Berikut adalah keupayaan asas yang diperlukan dalam berkomunikasi:
 • Menganalisis situasi bermaksud berfikir mengenai sesuatu perkara, tujuan, pengirim, penerima, media dan konteks sesuatu mesej. Contohnya, murid diminta untuk berfikir tentang tujuan berpuasa dalam bulan Ramadhan.
 • Memilih media melibatkan penentuan cara yang paling baik untuk menyampaikan mesej, sama ada secara bersemuka atau menggunakan pelaporan. Contohnya, murid diminta menggunakan bahasa yang sopan ketika berbincang dalam kumpulan pembelajaran koperatif.
 • Menilai mesej bermakna menentukan sama ada mesej adalah betul, benar, lengkap, boleh dipercayai, sah, autoritatif serta kemas kini. Contohnya, murid diminta menilai kenyataan tentang iklan merokok.
 • Mendengar secara aktif memerlukan perhatian teliti, mencatat nota, bertanyakan soalan, atau terlibat dengan idea yang disampaikan. Contohnya murid diminta mencatat nota pelajaran menggunakan ayat sendiri......
 • Membaca merujuk kepada aktiviti penyahkodan tulisan atau imej dengan tujuan untuk memahami apa yang telah atau cuba disampaikan. Meminta murid membaca terjemahan ayat atau tafsiran ayat
 • Bercakap atau bertutur melibatkan penggunaan perkataan secara lisan, intonasi suara, bahasa badan, mimik muka, gestures serta bahan bantu untuk menyampaikan mesej atau idea. Contohnya, meminta murid menyampaikan idea / pandangan mereka tentang balasan dosa dan neraka serta pahala dan syurga.
 • Mengambil giliran bermakna bertukar-tukar semasa memberi atau menerima idea, bertimbal balik antara mereka yang terlibat dalam proses komunikasi.
 • Menggunakan teknologi memerlukan pemahaman tentang keupayaan serta limitasi teknologi komunikasi seperti penggunaan telefon bimbit, e-mail atau mesej segera.
 • Menulis melibatkan proses pengekodan mesej dalam bentuk tulisan menggunakan perkataan, ayat serta dengan orang lain pada jarak yang jauh, melibatkan masa yang berlainan atau kedua-duanya.

Berkolaborasi
Berkolaborasi bermaksud melakukan kerja bersama orang lain untuk mencapai matlamat yang sama. Dalam era himpunan sumber maklumat melalui media sosial, kolaborasi menjadi sangat penting. Malah sebaiknya, guru-guru Pendidikan Islam sendiri disarankan untuk berkolaborasi sesama orang lain dalam profesion yang sama demi meningkatkan profesionalisme keguruan diri sendiri.
 • Menyusun sumber dan tanggungjawab untuk memastikan semua ahli kumpulan dapat bekerja secara optima. Meminta murid berbincang dalam kumpulan kecil untuk menasingkan antara perkara wajib dan perkara sunat dalam solat.
 • Sumbangsaran idea dalam kumpulan melibatkan saranan serta catatan idea secara berterusan tanpa kritikan.
 • Membuat keputusan melalui aktiviti mengasingkan (sorting) pelbagai pilihan yang diberikan kepada kumpulan dan membuat satu pilihan untuk terus maju. Murid diminta untuk membuat pertimbangan pelbagai cara dan memilih cara terbaik untuk ……
 • Mendelegasikan bermaksud memberikan tugasan kepada ahli kumpulan dan mengharapkan mereka melaksanakan peranan mereka aga tugas dapat diselesaikan.
 • Menilai sesuatu produk dan proses. Ahli kumpulan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang baik dan apakah penambah baikan yang boleh dilakukan.
 • Menetapkan matlamat memerlukan ahli kumpulan mengnyatakan dengan jelas objektif yang boleh dicapai.
 • Membimbing satu kumpulan bermakna mewujudkan satu persekitaran di mana semua.ahli kumpulan boleh menyumbang berdasarkan kepada keupayaan masing-masing.
 • Mengurus masa memadankan satu senarai tugas dengan jadual dan mengesan kemajuan ke arah matlamat
 • Menyelesaikan konflik berlaku melalui penggunaan salah satu strategi berikut:  menegaskan, bekerjasama, berkompromi, bersaing atau menangguhkan.
 • Membina pasukan bermaksud memberi kerjasama sepanjang masa untuk mencapai matlamat yang sama

Tuesday, 7 April 2015

Bagaimana Hendak Mengajar Menggunakan Kemahiran Belajar 2Kemahiran belajar abad ke 21 dikenali sebagai 4K: Kemahiran berfikir kreatif, Kemahiran berfikir kritikal, komunikasi dan kolaborasi. Keempat-empat kemahiran ini akan membantu murid untuk belajar. Oleh sebab itu guru-guru Pendidikan Islam perlu dapat menguasai dan mengaplikasikan kesemua kemahiran ini dalam pengajaran dan melatih murid menggunakannya. Kemahiran-kemahiran ini akan dapat membantu untuk menentukan kejayaan murid semasa mereka berada di sekolah dan selepas tamat tempoh atau keluar daripada alam persekolahan.

Kritikal
Kemahiran berfikir kritikal memerlukan murid fokus, melakukan analisis secara berhati-hati tentang sesuatu perkara untuk meningkatkan kefahaman mereka. Ia melibatkan aktiviti hemisfera otak kiri. Antara aktiviti kemahiran kritikal ialah:
 • Menganalisis iaitu dengan membahagikan maklumat kepada bahagian-bahagian kecil, mengkaji dan menjelaskan setiap bahagian serta mengesan bagaimana setiap bahagian itu saling melengkapi. Contoh, murid diminta menganalisis niat solat fardu yang lima. Menganalisis ciri haiwan yang haram dimakan.
 • Menghujah dengan menggunakan satu siri pernyataan yang dikaitkan secara logik, dengan sokongan bukti, untuk dibuat rumusan. Contoh, murid diminta menghujah kebolehan / keharusan bertayammum.
 • Mengklasifikasi dengan cara mengenalpasti jenis, kategori atau kumpulan sesuatu perkara untuk menunjukkan bagaimana setiap kategori dapat dibezakan dengan yang lain. Contoh, murid diminta mengklasifikasikan rukun qalbi,qawli dan fi’li daripada 13 rukun solat.
 • Membanding beza dengan cara menunjukkan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih subjek atau perkara. Contoh, minta murid membanding beza antara ibadat haji dan umrah. Membanding beza bentuk huruf jawi JIM, HA, KHO dan CHA.
 • Mendefinisi ialah membuat penerangan tentang makna sesuatu istilah dengan menggunakan makna asas (dari sudut bahasa), perkaitan, cadangan, contoh, etimologi, kata semakna atau perkataan berlawan mengikut konteks. Contoh, murid diminta mendefinisikan istilah alat istinjak menggunakan perkataan sendiri.
 • Menghurai iaitu menjelaskan ciri-ciri sesuatu perkara seperti saiz, berat, warna, kegunaan, asal usul, nilai, keadaan, syarat, lokasi dan sebagainya. Contoh, meminta murid menghuraikan faktor atau perkara yang membatalkan solat.
 • Menilai iaitu menentukan nilai sesuatu perkara dengan membuat perbandingan dengan nilai yang telah dipiawaikan. Contoh, meminta murid menilai sesuatu perbuatan atau perlakuan dari sudut adab (belajar, berjiran, makan dan sebagainya)
 • Menjelaskan iaitu menyatakan tentang apa atau bagaimana sesuatu perkara itu berfungsi supaya orang lain boleh memahaminya. Contoh, meminta murid menjelaskan cara berwudhu’.
 • Menyelesaikan masalah dengan melakukan analisis ke atas sebab dan akibat sesuatu masalah serta mencari jalan penyelesaian untuk menghalang punca atau terjadi sesuatu akibat / kesan. Contoh, meminta murid menyelesaikan masalah solat ketika bermusafir.
 • Mengesan punca dan akibat dilakukan dengan menentukan mengapa sesuatu itu berlaku dan apakah akibat yang akan terhasil. Contoh, meminta murid mengesan punca dan akibat meninggalkan amalan berpuasa dalam bulan Ramadhan.

Kreatif
Kemahiran berfikir kreatif bersifat terbuka dan meluas, penciptaan tidak terbatas serta merupakan pencarian apa juga kemungkinan. Aktiviti kreatif melibatkan hemisfera otak kanan. Antara aktiviti berfikir secara kreatif ialah:
 • Sumbangsaran idea melibatkan soalan dan penyenaraian jawapan tanpa membuat pertimbangan sama ada jawapan yang diberikan itu betul atau salah, tidak praktikal atau mustahil. Contoh, menyenaraikan akibat melanggar perintah Allah.
 • Mencipta sesuatu memerlukan penghasilan sesuatu bentuk atau fom dengan cara menggabungkan bahan, mungkin mengikut pelan / perancangan atau mungkin berdasarkan kepada naluri atau keinginan mengikut keadaan.  Contoh, mencipta alat yang boleh digunakan untuk beristinjak bagi kegunaan mangsa fasa pasca banjir besar apabila ketiadaan sumber air bersih. Mencipta alat untuk membersihkan celah-celah tayar kereta yang terkena najis berat seperti bangkai atau tahi anjing atau babi. Mencipta baju pakai buang untuk kegunaan doktor veterinar.
 • Mereka bentuk sesuatu bermakna mencari hubungan antara bentuk dan fungsi serta menghasilkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Contoh, mereka bentuk bahan bantu  belajar (bahan ciptaan murid) untuk mengecam bentuk pertukaran huruf jawi.
 • Menghibur orang lain dengan cara bercerita, membuat lawak, menyanyi, bermain, berlakon dan berbual / bersembang. Contoh, meminta murid menghibur rakan-rakan dengan peristiwa hijrah Rasulullah saw dari Makkah ke Madinah.
 • Berimaginasi dengan berfikir tentang idea melibatkan pencapaian kepada sesuatu yang tidak diketahui atau mustahil, mungkin secara bermalas-malasan / bersenang-senang atau secara berfokus.
 • Menambahbaik sesuatu perkara atau penyelesaian masalah melibatkan penggunaan sesuatu dengan cara yang baru.
 • Inovasi merupakan penghasilan sesuatu yang belum pernah ada sama ada berbentuk objek, prosedur atau idea.
 • Menterbalikkan sesuatu bermakna mendapatkan makna tentang sesuatu dari perspektif baru, mungkin dengan mendefinisikan semula, menterbalikkan kesan dan akibat atau melihat sesuatu dari sudut atau cara yang baru.
 • Menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai aktiviti pemikiran kreatif seperti dalam senarai ini untuk mendapatkan gambaran kemungkinan jalan penyelesaian kepada mana-mana masalah lalu memilih salah satu atau lebih cara untuk dilaksanakan.
 • Menyoal secara aktif sehingga mencapai tahap pengetahuan tentang apa yang belum diketahui sebelumnya, mencari maklumat atau cara yang baru untuk melakukan sesuatu.
 • Menyenarai dengan menghasilkan satu senarai perkara mengikut kriteria, konteks, syarat atau ciri tertentu yang ditetapkan.

Nota: Untuk contoh-contoh yang lain, guru kena fikirlah. Kalau tidak, mana nak datang pemikiran kritikal dan kreatif. 

Komunikasi dan Kolaborasi, tunggu bulan depan.

Tuesday, 3 March 2015

Bagaimana menggunakan kemahiran belajar untuk mengajar 1Cuba beritahu saya apakah kemahiran belajar yang diperlukan oleh murid untuk membolehkannya menguasai pelajaran? Memang banyak dan yang pertama ialah membaca. Apabila bercakap tentang membaca dan belajar, Allah swt telah lama mengajar kita supaya memulakannya dengan membaca (iqra’). Guru membaca dan murid juga membaca. Malah ramai orang yang suka membaca baik bahan bacaan itu merupakan bahan bacaan hiburan yang ringan atau bahan bacaan yang berat dan sukar difahami serta memerlukan kepada proses berfikir oleh sipembaca. Ada yang membaca dan tidak faham-faham tentang apa yang dibacanya. Ada pula orang lain yang membaca sekali dan terus boleh memahami dan mengingati apa yang dibaca. Ada yang membaca dengan pantas dan ada yang menconteng-conteng kertas apabila membaca. Ada yang boleh membaca dalam kenderaan yang sedang bergerak dan dalam keadaan bising. Ada yang memerlukan kesenyapan ketika membaca. Ada orang yang membaca sambil mendengar lagu. 

Bagaimana saudara/i pada ketika ini? Apa yang sedang dilakukan? Sudah tentu membaca! Bermakna saudara/i sudah pun memiliki salah satu daripada kemahiran belajar. Betul-betul mahir atau kemahiran tahap asas? Ramai pakar pendidikan telah mengemukakan pelbagai teknik membaca yang dikaitkan dengan tujuan membaca. Sebagai guru kita perlu menggalakkan murid kita dan diri sendiri agar ‘membaca untuk belajar’. Maknanya, belajarlah melalui pembacaan. Guru perlu mengajar murid menggunakan kemahiran membaca yang ada pada mereka dengan melibatkan fungsi minda dan jadikan membaca sebagai hiburan bermakna untuk minda. Tak! Tak cukup! Guru juga harus menggunakan kemahiran membaca dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 

Cuba bayangkan seorang murid anda memaklumkan bahawa bahan bacaan yang anda berikan adalah terlalu sukar. Guru perlu menentukan apakah bentuk kesukaran yang dihadapi oleh murid: Adakah sukar untuk membaca perkataan bombastik yang digunakan (atau perkataan pinjaman daripada bahasa lain seperti Bahasa Arab) atau sukar untuk memahami isu / topik yang dibincangkan atau sukar untuk mengenalpasti isi-isi penting? Keupayaan membaca bukan sekadar boleh membaca perkataan baru dan sukar tetapi membaca juga dikaitkan dengan kefahaman dan mengingat. Mungkin murid anda tidak boleh mencari makna atau membuat inferens bahan yang dibaca (tidak dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada atau dunia mereka yang sebenar) dan dengan perkataan lain ‘failed to read between the lines’. 

Sekali lagi, guru perlu dapat mengenalpasti sama ada murid berkenaan tidak dapat memahami atau tidak dapat mengingat apa yang dibaca. Maknanya bacaan tersebut hanya bagai sebutan burung kakak tua yang tidak faham apa yang dikatakannya.  

Kita kembali kepada bahan bacaan yang dikatakan sukar oleh murid. Kalau bahan berkenaan mengandungi beberapa perkataan pinjaman (katakan daripada Bahasa Arab seperti tartil, wudhu’, tawaddhu’, qiam, khutbah, sa’i, iman, ehsan, khusyu’ dan sebagainya), sebaiknya guru turut menyediakan makna perkataan atau makna kosa kata dan frasa yang dimuatkan dalam bahan bacaan. Isi penting dalam buku-buku rujukan biasanya diboldkan atau highlighted dengan menggunakan garisan atau warna. Ada yang menggunakan 1. nombor atau • bullet. Sertakan soalan melibatkan berfikir pada aras tinggi pada bahan bacaan berkenaan. Mungkin ada yang berkata, ‘Spoon feeding ni! Untuk budak kecik bolehlah’. Tunggu dulu! Buku teks yang berat juga menggunakan kaedah begini untuk memudahkan pemahaman isi kandungan. 

Kekadang sengaja di asingkan isi penting dalam kotak di tepi tulisan. Tak pernah jumpa? Sesetengah
buku akademik yang agak berat isi kandungannya, pada awal setiap bab telah distrukturkan objektif bab tersebut. Ada juga buku yang disertakan dengan sinopsis bab dalam bentuk peta dan pengurusan grafik. Tidak kurang pula buku-buku (terutamanya dari Amerika) yang menyediakan rumusan bab di akhir setiap bab. Apakah faedahnya? Tak perlu saya senaraikan di sini. 

Itu bahan bercetak. Sama juga halnya sekiranya guru memancarkan bahan melalui layar besar atau menulis isi utama di papan tulis. Gunakan warna, nombor dan kata kunci untuk discriminate fakta atau isi utama. Gunakan peta konsep, peta minda, peta pemikiran untuk menstruktur isi. Aplikasikan teknik starbursting. Apa tu? Sediakan sumber rujukan kalau tidak disediakan makna atau penjelasan (Sumbernya, he he... untuk tahu teknik starbursting, kena baca buku kami Pedagogi Pendidikan Islam yang akan terbit tidak lama lagi... tahun ini).

Next.... Allah tidak sekadar suruh iqra’ tetapi beserta bismirabbikal ladzi khalaq. Mulakan dengan Bismillah..... Huruf ba berbaris kasrah bermaksud ‘dengan’ yang menjelaskan bahawa tanpa ‘dengan’Nya atau namaNya, tak mungkin terlaksana. Selepas ba berbaris kasrah menunjukkan ada elemen penting di situ. Boleh tulis dengan telinga? Dengan mata? Kena dengan pen atau pensel. Pen atau pensel merupakan elemen penting yang tidak dapat tidak, mesti ada untuk menulis. 'Allama bi al qalam. Menaip guna mesin taip atau keyboard. Begitulah dengan membaca yang disarankan oleh Allah. Elemen pentingnya ialah Allah sendiri...la hawla wala quwwata illa billah. Dari perspektif Islam, membaca tidak akan sempurna kalau tidak dikaitkan dengan Allah. Oleh itu setiap kali meminta murid membaca bahan, minta juga mereka membaca basmallah terlebih dahulu. 

Tak dapat maksud teknik starbursting? O buku kami belum diterbitkan lagi dan saudara/i belum sempat membacanya pada tarikh bahan ini dimuatnaik ke blog. Guna teknik 5WH. Lukiskan satu bintang dengan enam bucu (lima pun boleh) dan pada setiap bucu letakkan satu W. Kalau bintang yang diukis hanya ada 5 bucu, letakkan H di sisi atau di tengah bintang. Takut ada orang sensitif dengan mengatakan 6 bucu tu melambangkan Israel lah pulak. Kalau tak nak guna bintang, boleh gak guna hexagon. Lukis bintang tu besar-besar di papan tulis. Semasa membaca, gunakan bintang tersebut untuk mencatatkan fakta berkaitan. Fahamkan apa 5WH tu? Atau latih murid gunakannya dalam buku tulis. 

Atau boleh saja kalau nak aplikasi teknik lain semasa menulis. Kenapa perlu menulis atau mencatat? Laaaa kan diminta supaya ‘allama bilqalam. Kalaulah ayat-ayat AlQuran tidak dicatatkan pada pelepah tamar dan kulit kayu, agaknya dapat tak kita membacanya pada hari ini? Tu pentingnya mencatat. Mencatat merupakan satu lagi kemahiran belajar. Masa saya belajar dulu, guru cuma meminta menyalin apa yang dia tulis di papan tulis. Itu menyalin dan bukan mencatat. Ajarkan murid menulis yang sifatnya mencatat dan bukan sifatnya menyalin. Menyalin pun tidaklah salah tapi.... banyak sangat dan tidak mengikut fahaman murid. Tak smart. 

Ops! Sebenarnya saya cuma nak sentuh satu kemahiran belajar saja iaitu membaca. Kemahiran lain... kemudianlah.